GRÀCIES!!

Col·laboració Fundació La Caixa

Agraïts pel compromís de Fundació La Caixa i CaixaBank amb la nostra entitat.

Gràcies a la seva #generositat podrem tirar endavant dos projectes:

  • Projecte d’adaptació del circuit motriu de la sala de psicomotricitat de l’edifici Annex.

El projecte preveu la instal·lació d’un rail al sostre que permetrà el treball de les capacitats motrius en posició de bi-pedestació, de forma desgravada o com a sistema de seguretat, a les persones usuàries del Complex Assistencial amb afectació important o molt important de les capacitats físiques i/o afectació de l’equilibri. Aquesta adaptació del circuit suposarà que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva afectació motora, pugui realitzar el mateix circuit.

  • Projecte d’estimulació multi sensorial mitjançant balancí i fibres òptiques

Amb el nou balancí terapèutic, les persones usuàries del CAE-SOMRIU, podran beneficiar-se d’estimulació vestibular, propioceptiva i motriu, millorant així l’oferta i qualitat de les activitats i gaudint d’un major grau de benestar.

Només és progrés si progressem tots

PROJECTE. Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Edifi Joan Riu Central.

Projecte Model d'Atenció Nova Residència a l'edifici Joan Riu Central del Consorci Sant Gregori SOMRIU

L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual ha evolucionat molt durant les últimes dècades, deixant enrere el paradigma de la deficiència i apostant per l’idea de les capacitats i el Model de Qualitat de Vida (Shalock, R. & Verdugo, 2007). El canvi de model relacionat amb la comprensió de la Discapacitat Intel·lectual es relaciona directament, segons varis autors, amb el canvi cap a la Psicologia Positiva que ha esdevingut en els últims anys en les ciències del comportament humà (Shalock, Keith, Verdugo i Gómez, 2010).

Els models d’atenció vigents a nivell europeu, en relació a persones en situació de dependència i amb necessitats de cures i suport de llarga durada, necessiten una revisió per tal d’adaptar-se a les noves necessitats dels perfils de les persones ateses. Aquest col·lectiu ha vist com s’ha passat d’un sistema centrat en les limitacions de la persona a un enfocament centrat en el context i en la interacció, en els avenços en la qualitat de vida i en un sistema que té en compte la persona i el seus familiars. Per a cada persona, tenir una bona qualitat de vida és una necessitat vital i es converteix tant en un desig com en un repte.

A Catalunya al 2020 es va presentar, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una proposta per impulsar el futur model de promoció de l’autonomia i atenció a les persones que precisen suport de llarga durada, el qual marca les línies de treball que dissenyen el canvi cap a un model d’atenció centrat en la persona, que reconeix les pràctiques i accions positives, la prevenció i el foment de l’autonomia en totes les etapes vitals de la persona i, proporcionant suport a projectes vitals de futur.

Seguint aquestes línies teòriques i metodològiques, neix el Projecte de Centre en el qual es basarà l’assistència al nou centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual situat a l’edifici Joan Riu Central, ubicat dins del complex del Consorci Sant Gregori (Sant Gregori, Girona) i amb previsió d’obertura al gener de 2022. El servei que es pretén oferir en aquest nou centre, és el d’un centre residencial per a persones adultes amb discapacitat greu o molt greu (també severa o profunda) amb necessitat de suport extens i generalitzat i amb trastorns mentals associats i amb una capacitat màxima de 36 places, estructurat en unitats de convivència de 9 persones i no de 12 com fins ara, a fi d’oferir una atenció de major qualitat i control.

Aquest projecte, s’ha gestat durat els últims 10 anys. La crisis econòmica va fer impossible donar-hi continuïtat, fins que el desembre del 2016 es va acordar l’impuls del projecte, que ha comptat amb el finançament de l’obra social de la Fundació LA CAIXA.

La finalitat del Centre és continuar el procés d’atenció biopsicosocial donat en l’etapa infantil i d’adolescència, tant a la llar familiar com a l’escola, analitzant-ne les mancances i limitacions així com les seves potencialitats per tal de conduir aquest procés cap a l’optimització, tenint en compte les limitacions individuals de la persona atesa i sempre tendint cap a l’òptima Qualitat de Vida, entesa com a concepte descrit en les teories de Shalock i Verdugo (2007).

Des d’aquesta línia d’actuació i amb l’experiència de treball adquirida en els serveis del complex assistencial que ofereix SOMRIU-Projectes i serveis amb les capacitats (Residencia d’adults Els Roures i Residència Infantil Joan Riu) organitzat en la figura administrativa del Consorci Sant Gregori, apostem per un treball interdisciplinari amb una metodologia d’Atenció Centrada en la Persona, per donar resposta a les necessitats de les persones que hi visquin, proporcionant suport les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i partint del treball conjunt entre professionals i famílies, que inverteixen esforços conjuntament per a la millora de la Qualitat de Vida de les persones usuàries del servei.

Hèctor Valenzuela. Àrea de Psiquiatria i Psicologia

PRÀCTICUM 1 – GRAU EN PSICOLOGIA – CURS 2020-2021

Practicum Psicologia SOMRIU, Consorci Sant Gregori-UdG

Durant el passat mes de febrer i per segon any consecutiu, prop de 75 alumnes de Grau de Psicologia de la Universitat de Girona, han participat en dues sessions sobre el “DIA A DIA EN UNA ENTITAT DEDICADA A L’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTELECTUAL”.

Aquestes, han anat a càrrec del Sr. Ramon Ramírez Berengué (Responsable de l’Àrea de Psicologia i Psiquiatria) i el Sr. Hèctor Valenzuela Cumí (Responsable de l’Àrea de Projectes).

En la primera sessió i donada la situació actual, el PRACTICUM ha començat amb una visita virtual al Complex Assistencial i a les seves dependències: edifici d’Administració i Serveis Generals, parc d’oci, laberint terapèutic, jardí de les olors, Residència d’adults Els Roures, Residència Infantil Joan Riu i exterior de La Floresta (espai d’acollida temporal per a persones amb DI que puguin presentar criteris considerats de malaltia/possible/probable/confirmada, amb manifestacions clíniques lleus de Covid19).

Durant la visita virtual, es van fer entrevistes al Sr. Aleix Devant (Responsable del Servei de Cuina) que va parlar del programacuina2, que té com a principals objectius, millorar la qualitat del servei d’alimentació a tots nivells, aconseguir un alt grau de satisfacció per part de les persones usuàries i donar resposta a les necessitats d’aquestes persones dins del programa ACP (Atenció Centrada en la Persona). També hi van participar la Sra. Ángeles Cruz i el Sr. Jaume Pi (Professionals d’Atenció Directa) que van donar la seva visió sobre l’ACP i van aportar experiències del seu dia a dia en el treball amb les persones usuàries del nostre Servei.

La segona sessió ha estat una classe magistral del responsable de l’Àrea de Psicologia i Psiquiatria (Sr. Ramon Ramírez) basada en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) amb presentació i anàlisi de casos reals del nostre àmbit assistencial i com apliquem a les nostres residències, metodologies d’intervenció pioneres com ara TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children) adaptat a totes les persones amb TEA de qualsevol edat i nivell de desenvolupament,  Suport Conductual Positiu, Suport Actiu, entre d’altres.

Desitgem que hagi estat una bona experiència per als alumnes participants i que hagin pogut tenir una visió general de la tasca que duem a terme al nostre Complex Assistencial.

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA D’UN PROJECTE: Reforma d’un centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, Edifici Joan Riu Central

Per decret de la gerència del Consorci Sant Gregori, s’ha aprovat inicialment el projecte titulat Reforma d’un centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat edifici Joan Riu, redactat pel Sr. Joan Lluís Casajuana i Botines, arquitecte, i l’annex al projecte d’adaptació del requeriment dels bombers redactat pel Sr. Manel Alemany i Masgrau, arquitecte.

S’exposa al públic el projecte pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP, als efectes de poder formular, si s’escau, reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que regula l’article 37 Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit de que no es formulin al·legacions ni reclamacions,  l’aprovació del projecte quedarà elevada a definitiva.

EDICTE APROVACIÓ DE LICITACIÓ: Urbanització d’un vial i aparcament a l’entorn de l’edifici Joan Riu

Consorci Sant Gregori

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Per decret de la gerència del Consorci Sant Gregori, s’ha aprovat inicialment el projecte titulat Urbanització d’un vial i parcament a l’entorn de l’edifici Joan Riu, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Lluís Casajuana i Botines.

S’exposa al públic el projecte pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP, als efectes de poder formular, si s’escau, reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que regula l’article 37 Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit de què no es formulin al·legacions ni reclamacions l’aprovació del projecte quedarà elevada a definitiva.

 

EDICTE D’APROVACIÓ DE LICITACIÓ: Captació per a l’aprofitament geotèrmic de baixa entalpia en circuit tancat a l’edifici Joan Riu.

Consorci Sant Gregori

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Per decret de la gerència del Consorci Sant Gregori, s’ha aprovat inicialment el projecte titulat Captació per a l’aprofitament geotèrmic de baixa entalpia en circuit tancat a l’edifici Joan Riu, redactat pel Sr. Fernández Pérez Alfredo, enginyer superior de monts i Lucía Novelle Varela, enginyera superior de mines,

S’exposa al públic el projecte pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP, als efectes de poder formular, si s’escau, reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que regula l’article 37 Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit de què no es formulin al·legacions ni reclamacions l’aprovació del projecte quedarà elevada a definitiva.