Valoració de la Dependència (SEVAD-21)

El Servei de Valoració de la Dependència SEVAD21, és un servei públic i gratuït, gestionat pel Consorci Sant Gregori – SOMRIU en conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya des de l’any 2014.

S’hi accedeix mitjançant una sol·licitud al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

El nostre abast territorial són les comarques del Gironès, i l’Alt i Baix Empordà.

El SEVAD21 està format per un equip multi-professional que inclou fisioterapeutes, infermeres, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, metges i personal administratiu, amb l’objectiu de fer una valoració funcional i global de la persona.

La valoració consisteix en una entrevista i una visita al lloc on la persona desenvolupa les activitats de la seva vida diària. S’observa l’entorn on viu i els mitjans de suport que disposa. Aquesta informació es reflexa en el barem de valoració de la dependència (BVD, EVE) i en funció d’aquest, s’assigna un grau de dependència a la persona que el sol·licita.

En funció d’aquest grau els Serveis Socials d’Atenció Primària del seu municipi, elaboraran un Pla Individualitzat d’Atenció (PIA), que derivarà amb la assignació dels recursos i/o serveis més adequats per a la persona.

SERVEI de VALORACIÓ de la DEPENDÈNCIA (SEVAD21)

Dades de contacte:

Carrer Emili Grahit,2
17002 Girona
Tel:  972 42 88 48
Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat