Servei de Residència Infantil Joan Riu

És un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal amb la finalitat de facilitar l’atenció de nens i nenes amb greus discapacitats, preferentment i prioritàriament dels nostres alumnes de l’escola, que a causa de la seva afectació i/o bé del lloc de vida de la seva família se’ls fa complicat ser atesos en domicili i/o desplaçar-se diàriament. L’objecte i l’organització del servei d’acolliment residencial infantil centre “Joan Riu” és el d’oferir una atenció integral i de garantia als infants i adolescents que presenten discapacitat intel·lectual.

La metodologia utilitzada per l’atenció dels nens i nenes es base en les activitats que s’ofereixen i estan adaptades a les necessitats i característiques individuals de cadascú i tenen l’objectiu de proporcionar el màxim nivell de qualitat de vida i de promoure el major grau possible de desenvolupament personal.

 

residencia-joan-riu-edifici

 

Intervenim en l’estimulació basal que és un mètode descrit i aplicat pel professor i pedagog terapeuta alemany Andreas Fröhlich, que té com a filosofia la compensació de la manca de la pròpia experiència dels nens/es greument afectats, en relació al propi moviment i dels canvis en l’entorn.

L’estimulació parteix de la situació real de la persona, de tal i com aquets està, i a través de l’oferiment d’estímuls sensorials estructurals i senzills, vol ajudar a descobrir-se a ella mateix, el seu propi cos i a establir relacions amb l’entorn social i material. Es considera que un hàbit és funcional, quan té càrrega de significació i rellevància en l’augment del grau de l’autonomia i en el nivell global de qualitat de vida del nen/a ates.

Treballem els hàbits d’alimentació, els hàbits d’agençament i d’higiene personal, hàbits i higiene del son, el control d’esfínters, etc. El programa d’activitats respon a les necessitats individuals i a les del col·lectiu de nens/es que conviuen en el servei. Les activitats tenen un paper fonamental en l’estructuració del temps i la significació de l’entorn pels nens/es.

Fem estimulació bàsica/sensorial i cognitiva, hidroteràpia/piscina, horticultura/cura de l’entorn, manualitats, relació amb l’entorn, esport: golf adaptat, psicomotricitat, disposem de pantalla digital interactiva (P.D.I.), fem integració social i celebrem tot allò que ens sembli adequat de festes i celebracions especials.

Tenim programes de “suport conductual”, destinats als nens i nenes de la residència infantil, que tenen una discapacitat intel·lectual amb un trastorn de la conducta associat. Aquests, venen determinats a partir de l’estudi de les característiques individuals de la persona i de l’observació de les seva conducta externa i l’aproximació a la seva construcció interna. En aquest procés, hem de tenir present la participació de diferents professionals, que posen en comú els seus coneixements, col·laboren i supervisen aquests programes i determinen la seva adequació en cada cas: responsable de la residencia, psiquiatre, psicopedagog de l’escola, PAD, infermeria, treballadora social, segons convingui.

Els programes d’atenció individual els treballem a partir del treball i la participació interdisciplinària dels diferents professionals que estan en relació directe o indirecte amb els nens/es del servei residencial; elaborem el document de treball que ha d’ésser referent i eina de suport per al personal d’atenció directe. Marquem els objectius que es treballen de forma individual amb cadascú, es prioritza i es determina la metodologia més adequada de cada intervenció, per tal d’assolir-los. Fem activitats amb objectius d’emmotllament i modelatge en la vida quotidiana.

Les activitats on podem veure reflectits aquests components, són en la cura personal, els hàbits d’alimentació i modelatge del comportament a taula, activitats a la comunitat propera…les activitats amb objectius terapèutics i/o d’estimulació estan principalment indicades als que presenten alguna limitació motriu i/o sensorial.

Fem activitats lúdiques extraescolars en les que es pretén trencar amb l’estructura dels horaris i les dinàmiques que s’han dut a terme a l’escola, potenciant activitats de caire lúdic. La flexibilitat, és molt important degut a la heterogeneïtat de les característiques individuals dels nens/es.

Els professionals que treballen a la residencia són el responsable d’aquesta, el personal d’atenció directe (PAD), amb el suport de la treballadora social, l’equip d’infermeria i els metges especialistes.. i evidentment els mestre, educadors i especialistes de l’escola.

El seguiment dels problemes de salut junt amb unes intervencions preventives, són fonamentals per a garantir l’òptim nivell de benestar i qualitat de vida a les persones ateses al Consorci.