Escola d’Educació Especial Joan Riu

L’Escola Joan Riu és un centre educatiu concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, titularitat de la Fundació Privada Centre Joan Riu.

Atenem infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual associada a un o més trastorns de diversos tipus i etiologia: neurològics, motrius, sensorials, de salut o conductuals, d’edats compreses entre tres i els divuit anys i, excepcionalment fins als vint anys.

L’acció educativa de l’escola està dirigida a desenvolupar significativament les capacitats de cada infant o jove, tenint en compte les seves necessitats individuals des del respecte al seu ritme personal i vetllant pel seu desenvolupament integral.

Escola Joan Riu - Fundació Privada Centre Joan Riu

Prioritzem un context d’aprenentatge multi-sensorial, dinàmic, organitzat i estructurat, que atengui les necessitats físiques, emocionals, cognitives, socials i comunicatives de l’alumne a través d’uns objectius generals:

 • Estimular i potenciar les capacitats i competències de l’alumne per a que assoleixi el màxim grau de desenvolupament i d’autonomia en funció de les seves possibilitats.
 • Promoure/afavorir l’aprenentatge vivencial i significatiu respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i les característiques individuals de cada alumne.
 • Aplicar el currículum educatiu i les estratègies metodològiques adaptades a la diversitat del nostre alumnat, tenint en compte les seves necessitats específiques i l’evolució individual.
 • Elaborar un pla individualitzat (PTI) que reculli el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne necessiti en els diferents moments i contextos escolars.
 • Estimular la curiositat, el descobriment i el coneixement de l’entorn afavorint la relació de l’alumne amb l’àmbit més proper.
 • Facilitar l’adquisició d’habilitats personals, socials i de treball que afavoreixin la participació de l’alumne en entorns ordinaris.
 • Afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de cada un dels alumnes.
 • Proporcionar a l’alumne als mitjans necessaris per accedir a l’entorn, interactuar-hi, comunicar-se i assolir els objectius d’aprenentatge marcats en cada moment de la seva evolució.
 • Acompanyar la família de l’alumne al llarg de l’etapa escolar ajudant-la a afrontar i superar les dificultats derivades de la discapacitat i treballar-hi de forma coordinada i consensuada.
 • Viure i transmetre valors com el respecte, la valoració personal i dels altres, la responsabilitat, el compartir, la cooperació, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la interculturalitat i l’acceptació de qualsevol persona sense cap tipus de discriminació.
 • Orientar els alumnes i a les famílies en el procés de transició a la vida adulta d’acord amb les seves motivacions i aptituds.

Creiem que cada persona és única i per aquest motiu l’abordatge educatiu que realitzem és individualitzat i centrat en cada infant i jove, potenciant aquelles pràctiques que optimitzen el seu benestar, fomenten la seva autonomia i promouen les habilitats i destreses necessàries per la vida quotidiana.

Àrees de treball:

Estimulació bàsica sensorial (somàtica, vestibular, vibratòria, olfactiva, gustativa, tàctil-hàptica, visual, i auditiva). Consisteix en oferir estímuls sensorials estructurats i senzills per ajudar a descobrir el seu propi cos i a establir relacions amb l’entorn social i material.

Comunicació i llenguatge. Dotar als alumnes de competències comunicatives funcionals que li permetin relacionar-se amb el seu entorn i fer demandes i explicacions, mitjançant un llenguatge verbal o un SAAC (sistema augmentatiu i alternatiu de la comunicació). Es treballaren les àrees d’estimulació de la comunicació, emissions orals, llenguatge oral, SAAC, lectura global, lectura analítica, pre-escriptura, escriptura, ajuts tècnics (commutador i comunicador).

Fisioteràpia pediàtrica (teràpia manual, activitats motrius, control postural, ajuts ortopèdics, hidroteràpia). Per millorar, prevenir, mantenir, normalitzar i estimular el desenvolupament neuro-psico-motriu.

Aprenentatges escolars. Oferim continguts en relació a les diferents àrees: descoberta de l’entorn, descoberta d’un mateix i dels altres, comunicació i inter-llenguatges, habilitats manipulatives i relacions entre iguals.

Anàlisi funcional. Avaluació conductual i establiment d’hipòtesi (mèdica, psiquiàtrica, psicòloga, ecològica) per tal d’intervenir mitjançant diferents estratègies.

Inclusió social. Interacció amb l’entorn, condició essencial per al desenvolupament de l’infant o jove. Enfoquem la intervenció basada en l’educació d’habilitats d’adaptació del context per tal de promoure un major grau de inclusió i participació social.