Àrea de Salut

L’Àrea de Salut està formada per un equip multidisciplinari que compta amb professionals propis en l’àmbit d’infermeria i fisioteràpia i professionals externs  especialitzats en medicina general, pediatria, neurologia, psiquiatria, odontologia, dietètica i nutrició, rehabilitació, etc. que hi intervenen a partir de convenis de col·laboració amb els Serveis Públics de Salut. També tenim convenis privats per cobrir les necessitats farmacològiques i de podologia.

Els objectius d’aquesta Àrea són:

 • Oferir una atenció especialitzada, personalitzada i global, adaptada a les necessitats i a l’etapa vital en què es troben les persones ateses.
 • Proporcionar prestacions de qualitat de manera coordinada, integrada i multidisciplinària.
 • Esdevenir un servei de referència pel que fa al model d’atenció a la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Potenciar el coneixement i la millora continuada.

Treballem des del model d’Atenció Centrat en la Persona.

Intervenim de forma personalitzada, des de la prevenció i la promoció de la salut, elements imprescindibles per garantir un òptim nivell de benestar i qualitat de vida.

El seguiment continuat de la salut, és fonamental en el servei d’atenció integral que oferim a les persones usuàries dels nostres serveis residencials, parant especial atenció als problemes aguts i crònics i a la potenciació d’accions preventives i de promoció de la salut com ara revisions, valoracions i seguiment de les necessitats particulars de cadascun i cadascuna d’aquestes persones.

Els diferents programes de salut, contribueixen en la millora de l’atenció a través d’intervencions preventives, curatives i rehabilitadores.

Els indicadors d’avaluació de qualitat, ens serveixen de guia per l’optimització i millora del servei.

L’Àrea de Salut actua en estreta col·laboració amb la resta d’àrees de l’entitat, orientant i oferint formació en tots els temes relacionats amb la salut als professionals i a les famílies.

Àrea de Treball Social i Famílies

La funció principal de l’àrea es basa en facilitar a les famílies informació, assessorament i connexions socials que permetin adaptar els recursos a les necessitats, sovint canviants, de cada una de les persones ateses pels diferents serveis del Consorci.

Els principis i valors estan enfocats en vetllar pels drets i deures de les persones ateses i les seves famílies, promovent la facultat de lliure elecció, de participació i de desenvolupament personal, tenint present que les persones amb discapacitat són subjectes titulars amb drets i han de romandre com a part integral de la societat. Vetllem per afavorir el desenvolupament personal i social de totes les persones, de forma individualitzada, procurant respondre a les necessitats de cadascuna i de la família, potenciant la implicació d’aquestes, doncs entenem que les famílies són els agents naturals de suport a les persones amb discapacitat.

Durant l’estada de la persona a qualsevol dels serveis la Treballadora Social genera, tramita i elabora documentació necessària per orientar, informar i assessorar a les famílies en la realització de tràmits per a l’obtenció de recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics. Treballem per oferir suport a la persona amb discapacitat i a la seva família (o persona referent) en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al llarg de la seva estada al centre.

Àrea de Recursos Humans

La política de RRHH s’emmarca en els següents eixos:

 • Responsabilitat compartida amb tots els serveis
 • Formació. Avaluació de l’eficàcia
 • Relacions humanes: Anàlisi del clima laboral
 • Eficiència en el treball
 • Cultura corporativa: Treball dels valors que ens defineixen
 • Avaluació per competències
 • Conciliació vida laboral i familiar
 • Pla de millores socials

Àrea de Logística i Serveis Generals

 • L’àrea de logística i Serveis Generals s’encarrega de la planificació en la organització i en la gestió del personal de cuina, neteja, bugaderia i manteniment donant suport als diferents serveis del Consorci Sant Gregori.
 • Coordinació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Coordinació del Servei de Prevenció.
 • Coordinació en la Protecció de Dades.

Àrea de Comptabilitat

És l’àrea encarregada de totes les operacions comptables i financeres del Consorci i vetlla una imatge clara i verídica de la situació financera i comptable de l’entitat.