Àrea de Salut

Els objectius de l’àrea de Salut van lligats a proporcionar una atenció especialitzada i global, adaptada a les necessitats i etapa de la vida de les persones ateses, a proporcionar unes prestacions de qualitat de manera coordinada, integrada i multi-disciplinar, esdevenir un servei referent en el model d’atenció a la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual i potenciar el coneixement i la millora continua.

Treballem a partir d’un model d’atenció personalitzada, que s’adapti a les característiques i etapa de la vida de cada persona. Treballem des de la prevenció i la promoció de la salut , fonamentals per a garantir el nivell òptim de benestar i qualitat de vida de les persones que atenem. El control de la salut és un element més, en l’atenció integral a les persones.

L’equip de salut està format per un equip multi-disciplinar, amb personal propi d’infermeria i de fisioteràpia.

Tenim una col·laboració molt estreta amb els Serveis Públics de Salut (medicina general, pediatria, psiquiatria, neurologia, odontologia, dietètica i nutrició, rehabilitació) a partir de convenis. També amb altres professionals amb convenis de col·laboració amb la farmàcia i a nivell privat, podologia.

Les principals activitats que realitzem, van orientades a oferir una atenció integral, multi-disciplinar, personalitzada i continuada i seguiment dels problemes de salut aguts i crònics i a activitats preventives i de promoció de la salut. Ens exigim fer revisions globals de salut, valoració i seguiment dels paràmetres nutricionals i de promoció dels hàbits saludables de manera individualitzada i adaptada a cada persona, tot fent i controlant una alimentació saludable i equilibrada.

Treballem amb col·laboració amb la resta de professionals dels diferents serveis d’atenció del Consorci i amb projectes i comissions de treball dels diferents temes relacions amb la salut, l’activitat física, higiene dental, seguretat i prevenció de riscos, …

 • Orientem i participem amb les famílies en la gestió dels temes de salut.
 • Treballem amb indicadors d’avaluació de la qualitat d’atenció, definint intervencions preventives, curatives i rehabilitadores.

Àrea de Treball Social i Famílies

La funció principal de l’àrea es basa en facilitar a les famílies informació, assessorament i connexions socials que permetin adaptar els recursos a les necessitats, sovint canviants, de cada una de les persones ateses pels diferents serveis del Consorci.

Els principis i valors estan enfocats en vetllar pels drets i deures de les persones ateses i les seves famílies, promovent la facultat de lliure elecció, de participació i de desenvolupament personal, tenint present que les persones amb discapacitat són subjectes titulars amb drets i han de romandre com a part integral de la societat. Vetllem per afavorir el desenvolupament personal i social de totes les persones, de forma individualitzada, procurant respondre a les necessitats de cadascuna i de la família, potenciant la implicació d’aquestes, doncs entenem que les famílies són els agents naturals de suport a les persones amb discapacitat.

Durant l’estada de la persona a qualsevol dels serveis la Treballadora Social genera, tramita i elabora documentació necessària per orientar, informar i assessorar a les famílies en la realització de tràmits per a l’obtenció de recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics. Treballem per oferir suport a la persona amb discapacitat i a la seva família (o persona referent) en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al llarg de la seva estada al centre.

Àrea de Recursos Humans

La política de RRHH s’emmarca en els següents eixos:

 • Responsabilitat compartida amb tots els serveis
 • Formació. Avaluació de l’eficàcia
 • Relacions humanes: Anàlisi del clima laboral
 • Eficiència en el treball
 • Cultura corporativa: Treball dels valors que ens defineixen
 • Avaluació per competències
 • Conciliació vida laboral i familiar
 • Pla de millores socials

Àrea de Logística i Serveis Generals

 • L’àrea de logística i Serveis Generals s’encarrega de la planificació en la organització i en la gestió del personal de cuina, neteja, bugaderia i manteniment donant suport als diferents serveis del Consorci Sant Gregori.
 • Coordinació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Coordinació del Servei de Prevenció.
 • Coordinació en la Protecció de Dades.

Àrea de Comptabilitat

És l’àrea encarregada de totes les operacions comptables i financeres del Consorci i vetlla una imatge clara i verídica de la situació financera i comptable de l’entitat.