Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), forma part de la Xarxa Pública de Centres de Desenvolupament Precoç de la Direcció de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. És un servei universal, públic i gratuït per a les famílies.

Des de l’estiu de 2019, és gestionat en règim de concert, pel Consorci Sant Gregori – SOMRIU.

Atén les necessitats en el camp de l’atenció precoç d’infants de 0 a 6 anys de la comarca del Gironès.

Comptem amb un equip d’experts en desenvolupament infantil (fisioteràpia, logopèdia, neuro-pediatria, psicologia i treball social) i més de 40 anys d’experiència en l’atenció a les persones.

L’atenció precoç és el conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’infant els estímuls globals ambientals adequats a la seva edat per afavorir l’evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva, en les primeres etapes de desenvolupament.

És un servei de prevenció, detecció, diagnòstic i tractament, dirigit a infants, que presentin trastorns en el seu desenvolupament, que es trobin en situació de risc de patir-los, o bé presentin alguna necessitat en la criança.

L’objectiu principal de l’atenció precoç, es oferir una atenció integral i integradora, des de les variables bio-psico-socials i ambientals, que potencií les seves capacitats de desenvolupament i de benestar i possibiliti de la manera més completa la integració en el medi familiar, escolar i social, així com també la seva autonomia personal.

La finalitat no és dotar l’infant de múltiples habilitats, sinó fer-lo capaç d’interrelacionar-se amb l’entorn, de la manera més efectiva i gratificant per a ell i els que l’envolten, amb les que ja té.

Des d’una visió global, busquem la participació activa de l’infant, la família i l’entorn, coordinant-nos amb els diferents contexts de relació des del sector social, educatiu i sanitari, mitjançant un pla de treball dinàmic i flexible ajustat a les necessitats de cada moment evolutiu.

Dades de contacte:
Carrer Emili Grahit, 2
17002 Girona
Tel: 972 428 848
coordinaciocdiap@consorcisg.cat