INFORMACIÓ RELATIVA A DECISIONS I ACTUACIONS DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

INFORMACIÓ RELATIVA A DECISIONS I ACTUACIONS DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

INFORMACIÓ RELATIVA A DECISIONS I ACTUACIONS DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

En aquest es pot consultar tota la informació relativa a la informació relativa a decisions i actuacions de rellevància jurídicaen compliment dels requisits de l'article 10 en matèria de transparència, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

DIRECTIVES, INSTRUCCIONS I CIRCULARS DE SERVEIS SOCIALS

DIRECTIVES, INSTRUCCIONS I CIRCULARS DE SERVEIS SOCIALS

En aquest es pot consultar tota la informació relativa a les directives, instruccions i circulars de serveis socials en compliment dels requisits de l'article 10 en matèria de transparència, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.