POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consorci Sant Gregori es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis  del Consorci Sant Gregori implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Consorci Sant Gregori no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament

CONSORCI SANT GREGORI

NIF: Q6755286I

Ctra. de les Planes, s/n,  17150  Sant Gregori

Email: recepcio@consorcisg.cat

Finalitat del tractament Prestar els nostres serveis assistencials en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
Legitimació Consentiment obtingut de l’usuari o del seu representant legal per al tractament de les seves dades.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la prestació del servei assistencial i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’APDCAT per presentar la reclamació que considerin oportuna.
Informació addicional Tenim a la seva disposició informació addicional i detallada sobre el tractament de dades al revers d’aquest document i a www.consorcisg.cat.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CONSORCI SANT GREGORI

NIF: Q6755286I

Adreça: Ctra. de les Planes, s/n,  17150  Sant Gregori

Tel.: 972428200

Email: recepcio@consorcisg.cat

Com pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades?

Adreça de contacte: Carretera Les Planes s/n

Correu electrònic:  dprotecciodades@consorcisg.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar els nostres serveis assistencials en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats.
 • També si ens dóna el seu consentiment podrem utilitzar i/o publicar la seva pròpia imatge i/o la de usuari/a de qui ostenta la representació legal, als diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats pel Consorci Sant Gregori per a la finalitat de realitzar activitats escolars lectives, complementàries, formatives, extraescolars, assistencials,  així com per fer divulgació i informar sobre els seus  serveis i activitats. A títol merament enunciatiu però no limitatiu els citats mitjans poden ser: Les pàgines web del Consorci Sant Gregori; les revistes o publicacions pròpies, revistes municipals o editades per tercers, panells informatius, material docent, i  qualsevol altre suport o mitjà de comunicació:
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis assistencials, o en vulgui rebre informació i  durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en els consentiments que ens atorga l’usuari o del seu representant legal.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

Respecte a aquella informació que sigui remesa mitjançant la nostra web per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat o del seu representant legal,  qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

En el cas dels serveis assistencials:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades de característiques personals.
 • Dades de circumstàncies socials.
 • Dades familiars.
 • Dades de salut

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.