Centre d’Atenció a Discapacitats (CAD-55)

El servei de valoració de la discapacitat CAD55 és un servei públic i gratuït, gestionat pel Consorci Sant Gregori-SOMRIU en conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya des de l’any 2007.

S’hi accedeix mitjançant una sol·licitud al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

El nostre abast territorial són les comarques del Gironès, i l’Alt i Baix Empordà.

El CAD55 està format per un equip multi-professional que inclou metges, psicòlegs, treballadors socials i personal administratiu, amb l’objectiu de valorar el grau de discapacitat de la persona.

Després d’una entrevista personalitzada, l’exploració mèdica i l’anàlisi de la documentació aportada, aquest equip emetrà un dictamen professional amb el diagnòstic i una proposta de grau.

Posteriorment el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, emet una resolució certificant el grau de disminució expressat en percentatge i la targeta acreditativa si s’escau.

El CAD55  donarà suport, orientació i assessorament envers aquesta discapacitat i els recursos i prestacions socials a les que pot accedir.

Servei de Valoració de la Discapacitat CAD55

Dades de contacte:
Carrer Emili Grahit, 2
17002 Girona
Telf: 972 42 88 48
Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat