Centre d’Atenció a Discapacitats: CAD-55 i CAD-79 

El Consorci Sant Gregori-SOMRIU, per mitja de conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials, de la Generalitat de Catalunya Gestiona el servei de valoració de la discapacitat CAD-55, de manera pública i gratuita des de l’any 2007.

Per a l’any 2023, s’ha ampliat l’abast de la gestió del servei de valoració de la discapacitat a la nostra entitat, afegint el CAD-79 Maresme nord

A ambdós serveis s’hi accedeix mitjançant una sol·licitud al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

L’abast territorial per a cada un dels serveis és el següent:

  • CAD55: les comarques del Gironès, i l’Alt i Baix Empordà.
  • CAD79: la comarca maresme (municipis de la part nord)

El CAD55 i el CAD79 estan formats per un equip multi-professional que inclou metges, psicòlegs, treballadors socials i personal administratiu, amb l’objectiu de valorar el grau de discapacitat de la persona.

Després d’una entrevista personalitzada, l’exploració mèdica i l’anàlisi de la documentació aportada, aquest equip emetrà un dictamen professional amb el diagnòstic i una proposta de grau.

Posteriorment el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, emet una resolució certificant el grau de disminució expressat en percentatge i la targeta acreditativa si s’escau.

El CAD55 i el CAD79  donaran suport, orientació i assessorament envers aquesta discapacitat i els recursos i prestacions socials a les que pot accedir.

Servei de Valoració de la Discapacitat CAD55

Dades de contacte:
Carrer Emili Grahit, 2
17002 Girona
Telf: 972 42 88 48
Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat