Centre d’Atenció a Discapacitats (CAD-55)

El servei de valoració de la discapacitat CAD55 és un servei públic i gratuït, gestionat pel Consorci Sant Gregori-SOMRIU en conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya des de l’any 2007.

S’hi accedeix mitjançant una sol·licitud al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

El nostre abast territorial són les comarques del Gironès, i l’Alt i Baix Empordà.

El CAD55 està format per un equip multi-professional que inclou metges, psicòlegs, treballadors socials i personal administratiu, amb l’objectiu de valorar el grau de discapacitat de la persona.

Després d’una entrevista personalitzada, l’exploració mèdica i l’anàlisi de la documentació aportada, aquest equip emetrà un dictamen professional amb el diagnòstic i una proposta de grau.

Posteriorment el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, emet una resolució certificant el grau de disminució expressat en percentatge i la targeta acreditativa si s’escau.

El CAD55  donarà suport, orientació i assessorament envers aquesta discapacitat i els recursos i prestacions socials a les que pot accedir.

Servei de Valoració de la Discapacitat CAD55

Dades de contacte:
Carrer Emili Grahit, 2
17002 Girona
Telf: 972 42 88 48
Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat