EDICTE D’APROVACIÓ DE LICITACIÓ: Captació per a l’aprofitament geotèrmic de baixa entalpia en circuit tancat a l’edifici Joan Riu.

Consorci Sant Gregori

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Per decret de la gerència del Consorci Sant Gregori, s’ha aprovat inicialment el projecte titulat Captació per a l’aprofitament geotèrmic de baixa entalpia en circuit tancat a l’edifici Joan Riu, redactat pel Sr. Fernández Pérez Alfredo, enginyer superior de monts i Lucía Novelle Varela, enginyera superior de mines,

S’exposa al públic el projecte pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP, als efectes de poder formular, si s’escau, reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que regula l’article 37 Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit de què no es formulin al·legacions ni reclamacions l’aprovació del projecte quedarà elevada a definitiva.