EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA D’UN PROJECTE: Reforma d’un centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, Edifici Joan Riu Central

Per decret de la gerència del Consorci Sant Gregori, s’ha aprovat inicialment el projecte titulat Reforma d’un centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat edifici Joan Riu, redactat pel Sr. Joan Lluís Casajuana i Botines, arquitecte, i l’annex al projecte d’adaptació del requeriment dels bombers redactat pel Sr. Manel Alemany i Masgrau, arquitecte.

S’exposa al públic el projecte pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP, als efectes de poder formular, si s’escau, reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que regula l’article 37 Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit de que no es formulin al·legacions ni reclamacions,  l’aprovació del projecte quedarà elevada a definitiva.