CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA METGE/ESSA EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a metge/essa de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina.
 • Es valorarà formació i/o experiència en valoració de la discapacitat i dependència.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA DEL SERVEI DE VALORACIONS

 • Avaluar la part mèdica del grau de discapacitat de les persones, emprant com a eina el manual de criteris tècnics publicat al BOE en el Reial Decret 1971/199 de 23 de desembre.
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa
 • Valorar la derivació per necessitat d’avaluació diagnostica d’altres professionals (psicòloga i/o TS).
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Seguir les instruccions de procediment i circuit que estableixi la DGPS, pel bon desenvolupament de la seva tasca.
 • Coordinar-se i treballar en col·laboració amb el Centre de Valoració (CAD) de referència del Departament que li correspongui en el territori.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.
 • Totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 17 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA VALORADOR DE LA DEPENDÈNCIA EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a valorador/a de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (Substitució-3mesos)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Els tècnics realitzen tant valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
 • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o al centre en el que la persona visqui de forma habitual. Seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
 • El/la professional avaluador/a informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
 • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
 • Realitzar les comissions de valoració necessàries per l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 17 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA TREBALLADOR/A SOCIAL ALS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveïr d’un/a Treballador Social els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal. Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en serveis residencials.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL

Missió: Atenció a les famílies amb línies de treball concretes, amb una atenció propera i de qualitat, essent facilitadors i potenciadors de la participació de les famílies amb els suports professionals necessaris i amb el compromís de millora permanent dels seus processos , per establir-se com a exemple i model de referència en quan al model d’atenció centrat en la família de totes les persones ateses en els diferents serveis del Consorci

Funcions:

 • Pla d’acollida en el moment de  l’ingrés. Obtenir la informació respecte a l’entorn socio-familiar de la persona discapacitada, així com la documentació necessària. Informar a la família del funcionament, característiques i normativa del centre.                                    
 • Establir un seguiment socio-familiar, per tal de tenir una informació actualitzada dels canvis que es produeixen i vetlla pel compliment dels acords presos en el moment de l’ingrés.
 • Informar, orientar i tramitar els recursos legals i socials existents, facilitant el coneixement dels drets, serveis i prestacions, així com les seves condicions d’accés.
 • Participar en l’elaboració i el seguiment dels Programes d’Atenció Individuals, donant compte de l’estat i avaluació de la situació familiar, i plantejar les modificacions en els objectius acordats que consideri necessaris.
 • Coordinar els recursos i equipaments comunitaris per tal d’integrar al Centre i els usuaris en l’entorn social més proper.
 • Relacionar-se amb altres professionals, serveis o institucions per tal de treballar coordinadament en benefici dels usuaris.
 • Dirigir, orientar i organitzar, el model d’atenció de les persones que es troben en situació d’envelliment.
 • Dirigir la implementació del model d’atenció centrat en les famílies.
 • Dinamitzar l’AFA (Associació de pares i tutors dels interns i alumnes del centres Joan Riu i Roures)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 6 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)