CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA METGE/ESSA EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a metge/essa de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina.
  • Es valorarà formació i/o experiència en valoració de la discapacitat i dependència.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA DEL SERVEI DE VALORACIONS

  • Avaluar la part mèdica del grau de discapacitat de les persones, emprant com a eina el manual de criteris tècnics publicat al BOE en el Reial Decret 1971/199 de 23 de desembre.
  • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa
  • Valorar la derivació per necessitat d’avaluació diagnostica d’altres professionals (psicòloga i/o TS).
  • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
  • Seguir les instruccions de procediment i circuit que estableixi la DGPS, pel bon desenvolupament de la seva tasca.
  • Coordinar-se i treballar en col·laboració amb el Centre de Valoració (CAD) de referència del Departament que li correspongui en el territori.
  • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.
  • Totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 17 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)