CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA TREBALLADOR/A SOCIAL ALS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveïr d’un/a Treballador Social els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal. Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en serveis residencials.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL

Missió: Atenció a les famílies amb línies de treball concretes, amb una atenció propera i de qualitat, essent facilitadors i potenciadors de la participació de les famílies amb els suports professionals necessaris i amb el compromís de millora permanent dels seus processos , per establir-se com a exemple i model de referència en quan al model d’atenció centrat en la família de totes les persones ateses en els diferents serveis del Consorci

Funcions:

 • Pla d’acollida en el moment de  l’ingrés. Obtenir la informació respecte a l’entorn socio-familiar de la persona discapacitada, així com la documentació necessària. Informar a la família del funcionament, característiques i normativa del centre.                                    
 • Establir un seguiment socio-familiar, per tal de tenir una informació actualitzada dels canvis que es produeixen i vetlla pel compliment dels acords presos en el moment de l’ingrés.
 • Informar, orientar i tramitar els recursos legals i socials existents, facilitant el coneixement dels drets, serveis i prestacions, així com les seves condicions d’accés.
 • Participar en l’elaboració i el seguiment dels Programes d’Atenció Individuals, donant compte de l’estat i avaluació de la situació familiar, i plantejar les modificacions en els objectius acordats que consideri necessaris.
 • Coordinar els recursos i equipaments comunitaris per tal d’integrar al Centre i els usuaris en l’entorn social més proper.
 • Relacionar-se amb altres professionals, serveis o institucions per tal de treballar coordinadament en benefici dels usuaris.
 • Dirigir, orientar i organitzar, el model d’atenció de les persones que es troben en situació d’envelliment.
 • Dirigir la implementació del model d’atenció centrat en les famílies.
 • Dinamitzar l’AFA (Associació de pares i tutors dels interns i alumnes del centres Joan Riu i Roures)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 6 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)