CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA TREBALLADOR/A SOCIAL ALS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveïr d’un/a Treballador Social els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal. Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en serveis residencials.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL

Missió: Atenció a les famílies amb línies de treball concretes, amb una atenció propera i de qualitat, essent facilitadors i potenciadors de la participació de les famílies amb els suports professionals necessaris i amb el compromís de millora permanent dels seus processos , per establir-se com a exemple i model de referència en quan al model d’atenció centrat en la família de totes les persones ateses en els diferents serveis del Consorci

Funcions:

 • Pla d’acollida en el moment de  l’ingrés. Obtenir la informació respecte a l’entorn socio-familiar de la persona discapacitada, així com la documentació necessària. Informar a la família del funcionament, característiques i normativa del centre.                                    
 • Establir un seguiment socio-familiar, per tal de tenir una informació actualitzada dels canvis que es produeixen i vetlla pel compliment dels acords presos en el moment de l’ingrés.
 • Informar, orientar i tramitar els recursos legals i socials existents, facilitant el coneixement dels drets, serveis i prestacions, així com les seves condicions d’accés.
 • Participar en l’elaboració i el seguiment dels Programes d’Atenció Individuals, donant compte de l’estat i avaluació de la situació familiar, i plantejar les modificacions en els objectius acordats que consideri necessaris.
 • Coordinar els recursos i equipaments comunitaris per tal d’integrar al Centre i els usuaris en l’entorn social més proper.
 • Relacionar-se amb altres professionals, serveis o institucions per tal de treballar coordinadament en benefici dels usuaris.
 • Dirigir, orientar i organitzar, el model d’atenció de les persones que es troben en situació d’envelliment.
 • Dirigir la implementació del model d’atenció centrat en les famílies.
 • Dinamitzar l’AFA (Associació de pares i tutors dels interns i alumnes del centres Joan Riu i Roures)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 6 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU A LA RESIDÈNCIA INFANTIL JOAN RIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a Auxiliar Tècnic Educatiu a la Residència Infantil Joan Riu.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 90% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’atenció a la dependència o altres titulacions que s’assimilin dins de l’àmbit sociosanitari.
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ES VALORARÀ:

 • Formació en Model d’Atenció Centrada en la Persona (A.C.P.)
 • Coneixements en atenció a persones amb trastorns de conducta.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Ajudar a l’usuari, si escau, per llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries.
 • Donar l’ajut necessari i l’acompanyament a les persones ateses per satisfer les necessitats fisiològiques i d’higiene personal.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Dur a terme, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitat el procés educatiu i assistencial de les persones, d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.
 • Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup.
 • Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les al professional que correspongui.
 • Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social en tot allò que li permeti obtenir una bona socialització i autonomia.
 • Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d’urgència mèdica, s’actuarà segons els protocols establerts per cada situació.
 • Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l’estat de cada persona.
 • Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de l’estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques (vestuari, alimentació, entre d’altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l’equip interdisciplinari.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de març de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AL Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a auxiliar administratiu/va al Consorci Sant Gregori.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: parcial.50%

REQUISITS:

 • FORMACIÓ: Grau mig en gestió administrativa o equivalent

FUNDIONS:

Atenció telefònica, preparació de visites, suport a recepció i a l’àrea administrativa.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del treball, atenció telefònica…

COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals…

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 10 de febrer de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori)  Girona

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA OFICIAL DE CUINA

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Oficial de Serveis Generals el servei de cuina del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i Gastronomia (valorable).
 • Es valorarà experiència en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’OFICIAL DE CUINA

 • Gestió de la producció
 • Gestió de la seguretat alimentària
 • Logística i operativa general

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA VALORADOR o VALORADORA DE LA DEPENDÈNCIA ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD) DEL CONSORCI SANT GREGORI-SOMRIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un valorador de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 80% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Realització tant de valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
 • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o centre en que la persona visqui de forma habitual, seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
 • El/la professional avaluador/a, informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
 • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
 • Realitzar les comissions de valoració necessàries per a l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 15 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, GIRONA)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Treballador/a Social el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Preciç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 30% de la jornada (12 hores setmanals)

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL DEL CDIAP

 • Realitzar i/o participar del procés d’acollida, recollida d’informació i preocupació familiar. Explicar el procediment d’estada i informació sobre el servei.
 • Coordinació amb els altres professionals en el seguiment dels casos.
 • Elaboració del diagnòstic social.
 • Tractament social de tots els casos a un nivell d’intervenció medi-família i infant-família, mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.
 • Informació i orientació sobre els mitjans legals i socials existents, tot facilitant el coneixement del drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions d’accés.
 • Potenciar i motivar la relació de la família amb el SAP, per aconseguir que tant els criteris com els objectius siguin compartits.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.
 • Participar i proposar accions de prevenció i detecció a la comunitat.
 • Participar a grups de treball específics de la seva àrea. Crear o participar de grups de pares.
 • Coordinar-se amb els diferents professionals de la zona de referència de la família.
 • Participar en el procés de fi d’atenció al CDIAP i/o cursar derivacions quan siguin pertinents.
 • Participar de les reunions interdisciplinars.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 28 d’octubre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA LOGOPEDA PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Logopeda al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Logopèdia o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Realitzar i/o participar del procés de valoració, recollida d’informació i preocupació familiar, hipòtesis diagnòstica, tractament i baixa del servei de l’infant i la seva família.
 • Realitzar procés diagnòstic de l’infant, la família i l’entorn.
 • Usar les eines diagnòstiques corresponents segons necessitat detectada.
 • Aplicar el tractament de logopèdia amb els mètodes, tècniques i recursos adequats sense perdre la globalitat de l’infant.
 • Participar amb altres professionals de l’equip en l’elaboració del pla terapèutic, realitzar sessions conjuntes is s’escau i consensuar i integrar a la família.
 • Retornar la informació diagnòstica de forma comprensiva a la família.
 • Acompanyar a la família a entendre les necessitats de l’infant i veure les seves capacitats, així com orientar i donar suport a la criança.
 • Promoure una participació activa de la família en el procés d’intervenció i afavorir un bon vincle entre família-servei.
 • Facilitar estratègies i actituds afavoridores en el desenvolupament global de l’infant.
 • Participar de les reunions inter-disciplinars.
 • Realitzar intervencions conjuntament amb altres membres de l’equip.
 • Realitzar accions trans-disciplinars per promoure la màxima comprensió de la disciplina a la resta de professionals de l’equip .
 • Participar de les sessions clíniques i aportar casos per supervisar.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 30 de setembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS. (CUINA)

Oferta de treball

Convocatòria per la provisió d’un lloc de treball.

Un auxiliar de Serveis Generals al Consorci Sant Gregori-SOMRIU a la secció de cuina, mitjançant contractació laboral temporal.

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una Auxiliar de Serveis Generals d’acord amb la ubicació del servei al Consorci Sant Gregori-SOMRIU, secció de cuina.

S’ofereix:

 • Un lloc de treball d’auxiliar a Serveis Generals a Jornada Parcial (41%)

Es requereix:

 • Estar en possessió de l’Educació Secundària Obligatòria.

Es valorarà:

 • Experiència laboral
 • Currículum
 • Formació complementària
 • Entrevista

Incorporació: setembre 2021

Les persones interessades poden lliurar el seu currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 3 de setembre a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n. 17150-Sant Gregori GIRONA

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una treballador o treballadora social al servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en treball social.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Avaluar la part social del grau de discapacitat de les persones derivades pel Departament, emprant com a eina els criteris tècnics del RD 1971/1999, de 23 de desembre.

 • Elaborar els informes tècnics d’avaluació social
 • Juntament amb l’equip interdisciplinar, tancament dels expedients valorats al servei.
 • Facilitar informació i orientació a les persones ateses respecte als drets i deures relacionats amb la valoració i la discapacitat i altres informacions relacionades (tals com prestacions, llei de dependència, etc.)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 14 de juny a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori. GIRONA)