CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA OFICIAL DE CUINA

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Oficial de Serveis Generals el servei de cuina del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i Gastronomia (valorable).
 • Es valorarà experiència en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’OFICIAL DE CUINA

 • Gestió de la producció
 • Gestió de la seguretat alimentària
 • Logística i operativa general

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA VALORADOR o VALORADORA DE LA DEPENDÈNCIA ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD) DEL CONSORCI SANT GREGORI-SOMRIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un valorador de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 80% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Realització tant de valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
 • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o centre en que la persona visqui de forma habitual, seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
 • El/la professional avaluador/a, informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
 • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
 • Realitzar les comissions de valoració necessàries per a l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 15 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, GIRONA)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Treballador/a Social el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Preciç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 30% de la jornada (12 hores setmanals)

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL DEL CDIAP

 • Realitzar i/o participar del procés d’acollida, recollida d’informació i preocupació familiar. Explicar el procediment d’estada i informació sobre el servei.
 • Coordinació amb els altres professionals en el seguiment dels casos.
 • Elaboració del diagnòstic social.
 • Tractament social de tots els casos a un nivell d’intervenció medi-família i infant-família, mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.
 • Informació i orientació sobre els mitjans legals i socials existents, tot facilitant el coneixement del drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions d’accés.
 • Potenciar i motivar la relació de la família amb el SAP, per aconseguir que tant els criteris com els objectius siguin compartits.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.
 • Participar i proposar accions de prevenció i detecció a la comunitat.
 • Participar a grups de treball específics de la seva àrea. Crear o participar de grups de pares.
 • Coordinar-se amb els diferents professionals de la zona de referència de la família.
 • Participar en el procés de fi d’atenció al CDIAP i/o cursar derivacions quan siguin pertinents.
 • Participar de les reunions interdisciplinars.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 28 d’octubre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA LOGOPEDA PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Logopeda al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Logopèdia o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Realitzar i/o participar del procés de valoració, recollida d’informació i preocupació familiar, hipòtesis diagnòstica, tractament i baixa del servei de l’infant i la seva família.
 • Realitzar procés diagnòstic de l’infant, la família i l’entorn.
 • Usar les eines diagnòstiques corresponents segons necessitat detectada.
 • Aplicar el tractament de logopèdia amb els mètodes, tècniques i recursos adequats sense perdre la globalitat de l’infant.
 • Participar amb altres professionals de l’equip en l’elaboració del pla terapèutic, realitzar sessions conjuntes is s’escau i consensuar i integrar a la família.
 • Retornar la informació diagnòstica de forma comprensiva a la família.
 • Acompanyar a la família a entendre les necessitats de l’infant i veure les seves capacitats, així com orientar i donar suport a la criança.
 • Promoure una participació activa de la família en el procés d’intervenció i afavorir un bon vincle entre família-servei.
 • Facilitar estratègies i actituds afavoridores en el desenvolupament global de l’infant.
 • Participar de les reunions inter-disciplinars.
 • Realitzar intervencions conjuntament amb altres membres de l’equip.
 • Realitzar accions trans-disciplinars per promoure la màxima comprensió de la disciplina a la resta de professionals de l’equip .
 • Participar de les sessions clíniques i aportar casos per supervisar.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 30 de setembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS. (CUINA)

Oferta de treball

Convocatòria per la provisió d’un lloc de treball.

Un auxiliar de Serveis Generals al Consorci Sant Gregori-SOMRIU a la secció de cuina, mitjançant contractació laboral temporal.

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una Auxiliar de Serveis Generals d’acord amb la ubicació del servei al Consorci Sant Gregori-SOMRIU, secció de cuina.

S’ofereix:

 • Un lloc de treball d’auxiliar a Serveis Generals a Jornada Parcial (41%)

Es requereix:

 • Estar en possessió de l’Educació Secundària Obligatòria.

Es valorarà:

 • Experiència laboral
 • Currículum
 • Formació complementària
 • Entrevista

Incorporació: setembre 2021

Les persones interessades poden lliurar el seu currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 3 de setembre a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n. 17150-Sant Gregori GIRONA

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una treballador o treballadora social al servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en treball social.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Avaluar la part social del grau de discapacitat de les persones derivades pel Departament, emprant com a eina els criteris tècnics del RD 1971/1999, de 23 de desembre.

 • Elaborar els informes tècnics d’avaluació social
 • Juntament amb l’equip interdisciplinar, tancament dels expedients valorats al servei.
 • Facilitar informació i orientació a les persones ateses respecte als drets i deures relacionats amb la valoració i la discapacitat i altres informacions relacionades (tals com prestacions, llei de dependència, etc.)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 14 de juny a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori. GIRONA)