CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA VALORADOR DE LA DEPENDÈNCIA EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a valorador/a de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (Substitució-3mesos)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
  • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
  • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

  • Els tècnics realitzen tant valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
  • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o al centre en el que la persona visqui de forma habitual. Seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
  • El/la professional avaluador/a informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
  • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
  • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
  • Realitzar les comissions de valoració necessàries per l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 17 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)