CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA OFICIAL DE CUINA

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Oficial de Serveis Generals el servei de cuina del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i Gastronomia (valorable).
 • Es valorarà experiència en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’OFICIAL DE CUINA

 • Gestió de la producció
 • Gestió de la seguretat alimentària
 • Logística i operativa general

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Treballador/a Social el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Preciç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 30% de la jornada (12 hores setmanals)

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL DEL CDIAP

 • Realitzar i/o participar del procés d’acollida, recollida d’informació i preocupació familiar. Explicar el procediment d’estada i informació sobre el servei.
 • Coordinació amb els altres professionals en el seguiment dels casos.
 • Elaboració del diagnòstic social.
 • Tractament social de tots els casos a un nivell d’intervenció medi-família i infant-família, mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.
 • Informació i orientació sobre els mitjans legals i socials existents, tot facilitant el coneixement del drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions d’accés.
 • Potenciar i motivar la relació de la família amb el SAP, per aconseguir que tant els criteris com els objectius siguin compartits.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.
 • Participar i proposar accions de prevenció i detecció a la comunitat.
 • Participar a grups de treball específics de la seva àrea. Crear o participar de grups de pares.
 • Coordinar-se amb els diferents professionals de la zona de referència de la família.
 • Participar en el procés de fi d’atenció al CDIAP i/o cursar derivacions quan siguin pertinents.
 • Participar de les reunions interdisciplinars.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 28 d’octubre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS. (CUINA)

Oferta de treball

Convocatòria per la provisió d’un lloc de treball.

Un auxiliar de Serveis Generals al Consorci Sant Gregori-SOMRIU a la secció de cuina, mitjançant contractació laboral temporal.

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una Auxiliar de Serveis Generals d’acord amb la ubicació del servei al Consorci Sant Gregori-SOMRIU, secció de cuina.

S’ofereix:

 • Un lloc de treball d’auxiliar a Serveis Generals a Jornada Parcial (41%)

Es requereix:

 • Estar en possessió de l’Educació Secundària Obligatòria.

Es valorarà:

 • Experiència laboral
 • Currículum
 • Formació complementària
 • Entrevista

Incorporació: setembre 2021

Les persones interessades poden lliurar el seu currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 3 de setembre a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n. 17150-Sant Gregori GIRONA

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR SERVEIS GENERALS, al Servei de MANTENIMENT.

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’1 Auxiliar per als Serveis Generals, al servei  de manteniment .

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació del graduat en ESO o equivalent
 • Estar en possessió del carnet de conduir B
 • Es valorarà experiència prèvia en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS / MANTENIMENT

1.- Tasques de serveis generals: Proveir i traslladar a les diferents unitats els materials necessaris (alimentació, bugaderia,…) 

2.- Revisió i control dels diferents equips de les instal·lacions:  calderes de gas, piscina, grups de pressió,…

3.- I totes aquelles tasques encomanades pel Cap de Manteniment

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia  17 de maig de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori-Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA FISIOTERAPEUTA PER AL SERVEI DE CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un fisioterapeuta el servei CDIAP

Vinculació: Personal laboral temporal per substitució d’una reducció de jornada

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 33% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en fisioteràpia o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE FISIOTERAPÈUTA DEL CDIAP

Tenint en compte que l’atenció precoç és un tractament global, que comprèn totes les àrees del desenvolupament psicoafectiu, la tasca del terapeuta consisteix a potenciar al màxim totes les capacitats de l’infant per millorar el seu grau de competència en el seu entorn (família, escola bressol, etc.).

 • Assistir conjuntament amb el/la psicòleg/òloga i/o metge/essa a l’entrevista on s’informa als pares del tipus d’atenció que rebrà l’infant.
 • Confeccionar el programa individual d’intervenció, que inclou els objectius i activitats a realitzar amb l’infant durant el tractament.
 • Realització d’informes de seguiment, així com una revisió anual sobre l’evolució de l’infant.
 • Mantenir entrevistes periòdiques amb l’objectiu d’orientar aspectes evolutius de l’infant en totes les àrees de creixement (alimentació, joc, son, etc.).
 • Assessorament amb l’assistència dels pares a les sessions de treball amb l’infant, sempre que això es cregui oportú.
 • Col·laboració en els hàbits d’autonomia i la socialització.
 • Informació periòdica dels programes evolutius dels infants i de les incidències.
 • Reunions de coordinació entre terapeutes.
 • Participació en sessions clíniques.
 • Reunions amb altres professionals o equips que intervenen en el cas (EAP, CSMIJ, etc.).

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 30 d’abril de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a auxiliar administratiu/va al Consorci Sant Gregori.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: completa

REQUISITS:

 • FORMACIÓ: Grau mig en gestió administrativa o equivalent
 • FUNCIONS: Atenció telefònica, preparació de visites, suport a l’àrea administrativa.
 • COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del treball.
 • COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals….

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 22 de febrer de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori Girona)