CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA TREBALLADOR/A SOCIAL ALS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveïr d’un/a Treballador Social els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal. Interinitat per substituir treballador/a amb dret a reserva del lloc de treball.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en serveis residencials.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL

Missió: Atenció a les famílies amb línies de treball concretes, amb una atenció propera i de qualitat, essent facilitadors i potenciadors de la participació de les famílies amb els suports professionals necessaris i amb el compromís de millora permanent dels seus processos , per establir-se com a exemple i model de referència en quan al model d’atenció centrat en la família de totes les persones ateses en els diferents serveis del Consorci

Funcions:

 • Pla d’acollida en el moment de  l’ingrés. Obtenir la informació respecte a l’entorn socio-familiar de la persona discapacitada, així com la documentació necessària. Informar a la família del funcionament, característiques i normativa del centre.                                    
 • Establir un seguiment socio-familiar, per tal de tenir una informació actualitzada dels canvis que es produeixen i vetlla pel compliment dels acords presos en el moment de l’ingrés.
 • Informar, orientar i tramitar els recursos legals i socials existents, facilitant el coneixement dels drets, serveis i prestacions, així com les seves condicions d’accés.
 • Participar en l’elaboració i el seguiment dels Programes d’Atenció Individuals, donant compte de l’estat i avaluació de la situació familiar, i plantejar les modificacions en els objectius acordats que consideri necessaris.
 • Coordinar els recursos i equipaments comunitaris per tal d’integrar al Centre i els usuaris en l’entorn social més proper.
 • Relacionar-se amb altres professionals, serveis o institucions per tal de treballar coordinadament en benefici dels usuaris.
 • Dirigir, orientar i organitzar, el model d’atenció de les persones que es troben en situació d’envelliment.
 • Dirigir la implementació del model d’atenció centrat en les famílies.
 • Dinamitzar l’AFA (Associació de pares i tutors dels interns i alumnes del centres Joan Riu i Roures)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 6 d’abril de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU A LA RESIDÈNCIA INFANTIL JOAN RIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a Auxiliar Tècnic Educatiu a la Residència Infantil Joan Riu.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 90% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’atenció a la dependència o altres titulacions que s’assimilin dins de l’àmbit sociosanitari.
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ES VALORARÀ:

 • Formació en Model d’Atenció Centrada en la Persona (A.C.P.)
 • Coneixements en atenció a persones amb trastorns de conducta.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Ajudar a l’usuari, si escau, per llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries.
 • Donar l’ajut necessari i l’acompanyament a les persones ateses per satisfer les necessitats fisiològiques i d’higiene personal.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Dur a terme, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitat el procés educatiu i assistencial de les persones, d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.
 • Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup.
 • Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les al professional que correspongui.
 • Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social en tot allò que li permeti obtenir una bona socialització i autonomia.
 • Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d’urgència mèdica, s’actuarà segons els protocols establerts per cada situació.
 • Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l’estat de cada persona.
 • Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de l’estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques (vestuari, alimentació, entre d’altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l’equip interdisciplinari.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de març de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

ESCOLA JOAN RIU. Treballa amb nosaltres.

OFERTA DE TREBALL ESCOLA JOAN RIU

L’Escola d’Educació Especial Joan Riu, situada a Sant Gregori, cerca mestres d’educació especial i educadors titulats (grau superior: integració social, educació infantil, animació sòcio-cultural…) per tal de cobrir les possibles baixes que puguin sorgir al llarg del curs 2021-2022.

El perfil que es requereix ha de complir les següents competències, habilitats i compromisos:

–           Habilitats socials i comunicatives que permetin la gestió de conflictes entre professionals i vetllin per la bona convivència del claustre.

–           Polivalència en el seu lloc de treball.

–           Capacitat d’adaptació a les necessitats del centre.

–           Perspectiva innovadora i activa que aporti nous projectes a l’escola.

–           Pro-activitat i il·lusió per formar part del Projecte d’Escola.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA OFICIAL DE CUINA

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Oficial de Serveis Generals el servei de cuina del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i Gastronomia (valorable).
 • Es valorarà experiència en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’OFICIAL DE CUINA

 • Gestió de la producció
 • Gestió de la seguretat alimentària
 • Logística i operativa general

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Treballador/a Social el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Preciç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 30% de la jornada (12 hores setmanals)

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Treball Social o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL DEL CDIAP

 • Realitzar i/o participar del procés d’acollida, recollida d’informació i preocupació familiar. Explicar el procediment d’estada i informació sobre el servei.
 • Coordinació amb els altres professionals en el seguiment dels casos.
 • Elaboració del diagnòstic social.
 • Tractament social de tots els casos a un nivell d’intervenció medi-família i infant-família, mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.
 • Informació i orientació sobre els mitjans legals i socials existents, tot facilitant el coneixement del drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions d’accés.
 • Potenciar i motivar la relació de la família amb el SAP, per aconseguir que tant els criteris com els objectius siguin compartits.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.
 • Participar i proposar accions de prevenció i detecció a la comunitat.
 • Participar a grups de treball específics de la seva àrea. Crear o participar de grups de pares.
 • Coordinar-se amb els diferents professionals de la zona de referència de la família.
 • Participar en el procés de fi d’atenció al CDIAP i/o cursar derivacions quan siguin pertinents.
 • Participar de les reunions interdisciplinars.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 28 d’octubre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS. (CUINA)

Oferta de treball

Convocatòria per la provisió d’un lloc de treball.

Un auxiliar de Serveis Generals al Consorci Sant Gregori-SOMRIU a la secció de cuina, mitjançant contractació laboral temporal.

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una Auxiliar de Serveis Generals d’acord amb la ubicació del servei al Consorci Sant Gregori-SOMRIU, secció de cuina.

S’ofereix:

 • Un lloc de treball d’auxiliar a Serveis Generals a Jornada Parcial (41%)

Es requereix:

 • Estar en possessió de l’Educació Secundària Obligatòria.

Es valorarà:

 • Experiència laboral
 • Currículum
 • Formació complementària
 • Entrevista

Incorporació: setembre 2021

Les persones interessades poden lliurar el seu currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 3 de setembre a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n. 17150-Sant Gregori GIRONA

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA AUXILIAR SERVEIS GENERALS, al Servei de MANTENIMENT.

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’1 Auxiliar per als Serveis Generals, al servei  de manteniment .

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació del graduat en ESO o equivalent
 • Estar en possessió del carnet de conduir B
 • Es valorarà experiència prèvia en tasques similars.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS / MANTENIMENT

1.- Tasques de serveis generals: Proveir i traslladar a les diferents unitats els materials necessaris (alimentació, bugaderia,…) 

2.- Revisió i control dels diferents equips de les instal·lacions:  calderes de gas, piscina, grups de pressió,…

3.- I totes aquelles tasques encomanades pel Cap de Manteniment

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia  17 de maig de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori-Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA FISIOTERAPEUTA PER AL SERVEI DE CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un fisioterapeuta el servei CDIAP

Vinculació: Personal laboral temporal per substitució d’una reducció de jornada

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 33% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en fisioteràpia o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE FISIOTERAPÈUTA DEL CDIAP

Tenint en compte que l’atenció precoç és un tractament global, que comprèn totes les àrees del desenvolupament psicoafectiu, la tasca del terapeuta consisteix a potenciar al màxim totes les capacitats de l’infant per millorar el seu grau de competència en el seu entorn (família, escola bressol, etc.).

 • Assistir conjuntament amb el/la psicòleg/òloga i/o metge/essa a l’entrevista on s’informa als pares del tipus d’atenció que rebrà l’infant.
 • Confeccionar el programa individual d’intervenció, que inclou els objectius i activitats a realitzar amb l’infant durant el tractament.
 • Realització d’informes de seguiment, així com una revisió anual sobre l’evolució de l’infant.
 • Mantenir entrevistes periòdiques amb l’objectiu d’orientar aspectes evolutius de l’infant en totes les àrees de creixement (alimentació, joc, son, etc.).
 • Assessorament amb l’assistència dels pares a les sessions de treball amb l’infant, sempre que això es cregui oportú.
 • Col·laboració en els hàbits d’autonomia i la socialització.
 • Informació periòdica dels programes evolutius dels infants i de les incidències.
 • Reunions de coordinació entre terapeutes.
 • Participació en sessions clíniques.
 • Reunions amb altres professionals o equips que intervenen en el cas (EAP, CSMIJ, etc.).

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 30 d’abril de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a auxiliar administratiu/va al Consorci Sant Gregori.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: completa

REQUISITS:

 • FORMACIÓ: Grau mig en gestió administrativa o equivalent
 • FUNCIONS: Atenció telefònica, preparació de visites, suport a l’àrea administrativa.
 • COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del treball.
 • COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals….

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 22 de febrer de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori Girona)