Curs d’especialització. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES AVALUADORES DE LA DEPENDÈNCIA.

Valoració de la Dependència

Equip docent: professionals del Servei de Valoracions al Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat i al Servei de Valoració de la Dependència (CAD-55/SEVAD-21) SOMRIU-Consorci Sant Gregori (Girona).

Autonomia: capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Dependència: estat de caràcter permanent de pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, en que es troben persones que, per edat, malaltia o discapacitat, necessiten l’atenció d’una o altres persones per a la realització de les activitats de la vida diària o, com en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Activitats bàsiques de la vida diària: aquelles que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Segons la necessitat d’ajuda que té una persona a l’hora de realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i a partir del barem de valoració de la dependència (BVD), s’estableixen els graus de dependència

Grau I. Dependència moderada

Es considera quan una persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (de vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD)

Grau II. Dependència severa

Es considera quan una persona necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o bé quan té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal. (de cinquanta a setanta-quatre punts al BVD)

Grau III. Gran dependència

Es considera quan una persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (igual o superior a setanta-cinc punts al BVD)

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l’instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau d’autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l’entorn en què viu, i la puntuació del grau de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot dur a terme tota sola.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la Dependència.

Entitats promotores:

SOMRIU-Fundació UdG

Més informació: PERSONES AVALUADORES DE LA DEPENDÈNCIA

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE 2 VALORADORS/ES DE LA DEPENDÈNCIA ADSCRITS AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir de 2 valoradors/es de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 50% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
  • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
  • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

  • Els tècnics realitzen tant valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
  • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o al centre en el que la persona visqui de forma habitual. Seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
  • El/la professional avaluador/a informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
  • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
  • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
  • Realitzar les comissions de valoració necessàries per l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 22 de gener de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori Girona)