Curs d’especialització. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES AVALUADORES DE LA DEPENDÈNCIA.

Valoració de la Dependència

Equip docent: professionals del Servei de Valoracions al Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat i al Servei de Valoració de la Dependència (CAD-55/SEVAD-21) SOMRIU-Consorci Sant Gregori (Girona).

Autonomia: capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Dependència: estat de caràcter permanent de pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, en que es troben persones que, per edat, malaltia o discapacitat, necessiten l’atenció d’una o altres persones per a la realització de les activitats de la vida diària o, com en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Activitats bàsiques de la vida diària: aquelles que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Segons la necessitat d’ajuda que té una persona a l’hora de realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i a partir del barem de valoració de la dependència (BVD), s’estableixen els graus de dependència

Grau I. Dependència moderada

Es considera quan una persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (de vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD)

Grau II. Dependència severa

Es considera quan una persona necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o bé quan té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal. (de cinquanta a setanta-quatre punts al BVD)

Grau III. Gran dependència

Es considera quan una persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (igual o superior a setanta-cinc punts al BVD)

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l’instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau d’autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l’entorn en què viu, i la puntuació del grau de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot dur a terme tota sola.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la Dependència.

Entitats promotores:

SOMRIU-Fundació UdG

Més informació: PERSONES AVALUADORES DE LA DEPENDÈNCIA