Per què serveix el certificat de disCAPACITAT?

Atenció a la disCAPACITAT

La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l’accés a drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

Va dirigit a persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

El certificat de disCAPACITAT, és el document que l’acredita i es té en compte per a l’obtenció de qualsevol ajut, segons el grau i el barem de mobilitat de la pròpia persona i/o acompanyant.

Aquests ajuts poden ser descomptes i avantatges econòmiques com ara:

 • Bonificacions en l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Reduccions en l’impost de matriculació de vehicles.
 • Reduccions en l’impost de circulació.
 • Reduccions en el preu del transport públic.
 • Tramitació del bo social. (mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica. En funció de la situació econòmica de cada consumidor)
 • Accés a les convocatòries d’ajudes i prestacions no periòdiques individuals que concedeixen les diferents Comunitats Autònomes.
 • Accés a diferents bonificacions i descomptes en la declaració de la renda (IRPF).
 • Descomptes en certs establiments i serveis

Avantatges laborals

 • Poder optar a les places reservades per a persones amb discapacitat en les convocatòries d’oposicions de les diferents administracions públiques.
 • Poder ser contractat per empreses interessades en acollir-se a les bonificacions i subvencions que contempla la llei per a la contractació de treballadors amb discapacitat.
 • Jubilació anticipada per a col·lectius de persones amb certes  patologies.

Accés a serveis

 • Sol·licitar ingressos en centres diürns i residències per a persones amb discapacitat.
 • Obtenir la tarja d’aparcament per a persones amb problemes de mobilitat.
 • Determinar la necessitat d’ajuda de tercera persona.
 • Determinar l’existència de dificultats per utilitzar transports col·lectius.

ℹ️ Sabies que serveix per a tot això?

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.

Carrer Emili Grahit, 2 – 17002 Girona – Tel. 972 428 848 – valoracions@consorcisg.cat

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE 2 VALORADORS/ES DE LA DEPENDÈNCIA ADSCRITS AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir de 2 valoradors/es de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 50% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Els tècnics realitzen tant valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
 • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o al centre en el que la persona visqui de forma habitual. Seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
 • El/la professional avaluador/a informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
 • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
 • Realitzar les comissions de valoració necessàries per l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 22 de gener de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori Girona)