CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA VALORADOR o VALORADORA DE LA DEPENDÈNCIA ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD) DEL CONSORCI SANT GREGORI-SOMRIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un valorador de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 80% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Realització tant de valoracions inicials de la persona, com revisions de grau de dependència per agreujament, millora o error de diagnòstic.
 • Les valoracions de dependència es realitzen al domicili o centre en que la persona visqui de forma habitual, seguint el protocol de visita de valoració de dependència. L’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
 • El/la professional avaluador/a, informarà a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Establir sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.
 • Elaborar, d’acord amb la informació continguda a l’expedient de valoració, un dictamen–proposta de valoració en el model estandarditzat, que inclogui la identificació i l’autoria de la valoració amb la seva identificació personal.
 • Realitzar les comissions de valoració necessàries per a l’elaboració dels dictàmens de valoració i propostes de resolució de grau de dependència.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 15 de novembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, GIRONA)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una treballador o treballadora social al servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en treball social.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Avaluar la part social del grau de discapacitat de les persones derivades pel Departament, emprant com a eina els criteris tècnics del RD 1971/1999, de 23 de desembre.

 • Elaborar els informes tècnics d’avaluació social
 • Juntament amb l’equip interdisciplinar, tancament dels expedients valorats al servei.
 • Facilitar informació i orientació a les persones ateses respecte als drets i deures relacionats amb la valoració i la discapacitat i altres informacions relacionades (tals com prestacions, llei de dependència, etc.)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 14 de juny a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori. GIRONA)