CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN o UNA TREBALLADOR o TREBALLADORA SOCIAL ADSCRIT AL SERVEI DE VALORACIONS (CAD-SEVAD)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un o una treballador o treballadora social al servei de valoracions del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS

  • Estar en possessió de la titulació de graduat en treball social.
  • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Avaluar la part social del grau de discapacitat de les persones derivades pel Departament, emprant com a eina els criteris tècnics del RD 1971/1999, de 23 de desembre.

  • Elaborar els informes tècnics d’avaluació social
  • Juntament amb l’equip interdisciplinar, tancament dels expedients valorats al servei.
  • Facilitar informació i orientació a les persones ateses respecte als drets i deures relacionats amb la valoració i la discapacitat i altres informacions relacionades (tals com prestacions, llei de dependència, etc.)

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 14 de juny a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori-SOMRIU (Ctra. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori. GIRONA)