CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSOROCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a administratiu/va  en el Servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de CFGM en Administració, GFGS en Documentació i Administració Sanitàries, CFGS en Assistència a la direcció o CFGS en Administració.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B.
 • Català parlat i escrit correctament.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL d’ADMINISTRATIU/VA

Depenent directament de la responsable de l’àrea, amb capacitat d’autonomia i polivalència, la persona seleccionada s’encarregarà de:

 • Atenció telefònica.
 • Preparació de l’agenda de visites.
 • Suport a l’àrea administrativa.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: gestió administrativa, ús d’eines i aplicacions informàtiques, planificació i organització del Treball, atenció telefònica, suport recepció i administració

COMPETÈNCIES PERSONALS: empatia, treball en equip, responsabilitat, relacions interpersonals….

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les Planes s/n 17150-Sant Gregori) Girona.

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL EN EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a Treballador/a social en  el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Graduat o Diplomat en Treball social.
 • Formació i/o experiència  en valoració de la discapacitat i/o dependència.
 • Català parlat i escrit correctament.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL de TREBALLADOR/A SOCIAL

 • Determinar el grau de discapacitat,  conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinari, segons els barems i la legislació vigent.
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa.
 • Valorar la derivació per necessitat social a d’altres serveis de la Xarxa.
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA METGE/ESSA PER AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a metge/essa de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina.
 • Es valorarà formació i/o experiència en valoració de la discapacitat i dependència.
 • Català parlat i escrit correctament.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA DEL SERVEI DE VALORACIONS

 • Determinar el grau de discapacitat global de la persona conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinari, segons els barems i la legislació vigent.
 • Oferir una atenció adequada i un bon tracte a la persona atesa.
 • Valorar la derivació per necessitat d’avaluació diagnostica d’altres professionals (psicòloga i/o TS).
 • Treballar en equip per realitzar els tancaments dels expedients valorats al servei.
 • Participar en aquelles formacions que l’entitat cregui necessàries pel servei o l’entitat.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A PSICÒLEG/A PER AL SERVEI DE VALORACIONS DE LA DISCAPACITAT

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Psicòleg/a en el Servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació del grau o  llicenciatura en psicologia
 • Formació específica en el camp de la valoració de la discapacitat
 • Es valorarà que es disposi de la formació en:
  • Psicopatologia
  • Desenvolupament evolutiu
  • Neuropsicologia
  • Farmacologia
  • Dependència
  • Logopèdia
  • Proves diagnòstiques i interpretació
  • Coneixements d’interculturalitat
 • Català parlat i escrit correctament

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Valorar la discapacitat intel·lectual/psíquica de la persona  en relació a la seva funcionalitat

 • Realitzant una entrevista clínica
  • Interpretant la documentació aportada i d’altres de que es disposi (dependència, valoracions anteriors etc)
  • Passant proves, si s’escau.
  • Elaborar un informe proposta del grau de discapacitat conjuntament amb la resta de l’equip.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre de 2023rrhh@consorcisg.cat o presencialment en el registre del Consorci Sant Gregori (Ctra. de Les Planes, s/n 17150 Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE 2 VALORADORS/ES DE LA DEPENDÈNCIA EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir de 2 valoradors/es de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B.
 • Català parlat i escrit correctament.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Realitzar valoracions  tècniques del grau de dependència segons els barems i la legislació vigent.
 • Desplaçar-se  al domicili o al centre en el que la persona viu,  de forma habitual i realització d’una entrevista, i valoració de l’espai on la persona desenvolupa les tasques de la vida quotidiana. Seguint el protocol de visita de valoració, l’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal, segons la normativa vigent.
 • Informar a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Assistir a sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 26 de novembre del 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)