INFORMACIÓ RELATIVA A LA ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Organigrama Institucional

Publicació de l'organigrama actualitzat de conformitat amb el que disposa l'apartat a) de l'article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Trajectòria professional Consell de Govern del Consorci

Informació en relació a la trajectòria professional dels membres del Consell de Govern de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'apartat b) de l'article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Recompte personal Estructural i Cojuntural

Publicació de la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'apartat d) de l'article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Convocatòries i processos selectius

Publicació de les convocatòries i resultats del processos selectius de provisió i promoció del Consorci Sant Gregori, de conformitat amb el que disposa l'apartat e) de l'article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Processos de formació i promoció

Publicació en relació formació i promoció del Consorci Sant Gregori, de conformitat amb el que disposa l'apartat g) de l'article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Alliberats sidicals

Publicació del nombre d'alliberats sindicals i els costos que generen, de conformitat amb el que disposael punt 2 de l'article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.