Alliberats sidicals

Publicació del nombre d’alliberats sindicals i els costos que generen, de conformitat amb el que disposael punt 2 de l’article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.