DADES REGISTRALS BÀSIQUES CONSORCI SANT GREGORI

Informació relativa a l’organització de l’entitat i des seus organismes vinculats o dependents, de conformitat amb el que disposa l’article 9.1 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i els articles englobats al Capítol II del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

 • Visualitza aquí el resum.

TRAJECTÒRIA PROFESISONAL Consell de Govern

Informació en relació a la trajectòria professional dels membres del Consell de Govern de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’apartat b) de l’article 9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública..

 • Jordi Rustullet i Tallada: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la gerència del Consorci Sant Gregori. Ves-hi
 • Oriol Amorós i March: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la presidència del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-hi
 • Esther Planas Herrera: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la vicepresidència del Consell de govern del Consorci Sant Gregori.
 • Lluís Torrens i Mèlich: Informació de la trajectòria professional i activitat actual dels membres del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-hi
 • Helga Nuell i Turon: Informació de la trajectòria professional i activitat actual dels membres del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-hi
 • Núria Dalmau Gómez: Informació de la trajectòria professional i activitat actual dels membres del Consell de govern del Consorci Sant Gregori.
 • Carles  Soler Casals: Informació de la trajectòria professional i activitat actual de la secretaria del Consell de govern del Consorci Sant Gregori. Ves-hi

INFORMACIÓ RELATIVA A RETRIBUCIONS, ACTIVITATS I BÉNS DEL CONSELL DE GOVERN

En relació a la GERÈNCIA

En aquest espai es publicarà informació relativa a la lletra b) i d) de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial del Consorci Sant Gregori.

 • Descarrega aquí la documentació.

En relació als altres membres de CONSELL DE GOVERN

En aquest espai es pot consultar la informació relativa a la lletra b) i d) de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial dels membres del Consell de Govern als quals aplica la mateixa.

 • Relació d’alts càrrecs, personal eventual i directiu, i les seves retribucions. Ves-hi
 • Declaració d’activitats. Ves-hi
 • Declaració de béns patrimonials. Ves-hi

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest espai es publicarà informació relativa a la lletra e) de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial del Consorci Sant Gregori.

 • Descarrega aquí la documentació.