INFORMACIÓ RELATIVA A LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Informació relativa als Comptes Anuals (CCAA)

Informació relativa als Comptes Anuals (CCAA)

Informació relativa als comptes anuals per als últims cinc anys del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Informació relativa als pressupostos anuals

Informació relativa als pressupostos anuals

Informació relativa al pressupost per als últims cinc anys del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Informació relativa als informes de control financer

Informació relativa als informes de control financer

Publicació dels informes de control financer per als útlims cinc anys del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Informació relativa a l’inventari general del patrimoni

Informació relativa a l’inventari general del patrimoni

Informació de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial dels útlims cinc anys del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Informació relativa al cost de les campanyes de publicitat institucional

Informació relativa al cost de les campanyes de publicitat institucional

Informació relativa a la lletra f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació de l’article 11 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial del Consorci Sant Gregori.