INFORMACIÓ RELATIVA A PRESSUPOST ANUAL

Informació relativa al pressupost per als últims cinc anys del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

En relació al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del sector públic de la generalitat, es pot consultar accedint al següent enllaç