INFORMACIÓ RELATIVA ALS COMPTES ANUALS

En aquest espai es pot consultar tota la informació relativa als comptes anuals per als últims cinc anys del Consorci Sant Gregori, segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública