INFORMACIÓ RELATIVA A CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS

INFORMACIÓ RELATIVA A CONTRACTACIÓ PÚBLICA

INFORMACIÓ RELATIVA A CONTRACTACIÓ PÚBLICA

En aquest es pot consultar tota la informació relativa a contractació pública en matèria de transparència segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

INFORMACIÓ RELATIVA A CONVENIS

INFORMACIÓ RELATIVA A CONVENIS

En aquest es pot consultar tota la informació relativa a convenis en matèria de transparència segons allò que disposen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública