INFORMACIÓ RELATIVA A CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Perfil del Contractant Consorci Sant Gregori

Informació sobre l'activitat contractual del Consorci Sant Gregori a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya en compliment a les dades que exigeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Comunicació contractació anual programada

Publicació anual de la relació de contractes que preveuen licitar durant el proper l'any, als efectes de la lletra c) de l'article 13.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i del que preveu la normativa en matèria contractació del sector públic.

Adjudicacions Consorci Sant Gregori

Publicació de la relació de contractes adjudicats durant els útlims 5 anys, als efectes de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i del que preveu la normativa en matèria de contractació del sector públic

Legislació vigent en matèria de Transparència

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern / Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública

Registre Públic de Contractes

Publicació de la informació sobre l'activitat contractual es fa efectiva mitjançant el Registre públic de contractes de Catalunya, que inclou les dades que exigeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i la normativa de contractes del sector públic.