INFORMACIÓ RELATIVA A CONTRACTACIÓ PÚBLICA

En aquesta pàgina es pot consultat tota la informació relativa a la contractació del sector públic, i més concretament, del Consorci Sant Gregori, en compliment a l’article 13 de la llei 9/2014 de 29 de desembre

Perfil del Contractant Consorci Sant Gregori

Informació sobre l'activitat contractual del Consorci Sant Gregori a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya en compliment a les dades que exigeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Visualitza la informació relativa a les licitacions en tràmit a través d’aquest enllaç

En aquest apartat es poden cercar les licitacions que el Consorci Sant Gregori té en tràmit. S’hi podrà trobar informació relativa a:

 • Alertes futures
 • Consultes preliminars de mercat
 • Anuncis previs
 • Anuncis de licitació en termini
 • Expedients en avaluació

Visualitza la informació relativa a la contractació programada del Consorci Sant Gregori a través d’aquest enllaç

Aquest apartat recull la relació dels expedients de contractació del Consorci Sant Gregori informats per a l’any 2023. S’hi detallen:

 • Trimestre previst de licitació
 • Òrgan de Contractació
 • Categoria del Contracte
 • Objecte del Contracte
 • Tipus del Contracte
 • Tipus de procediment
 • Estimació Import VEC
 • Durada en mesos
 • Possibles previsions de pròrroga
 • Reserva social en alguns dels contractes previstos
 • Clàusules ambientals (en el cas d’aplicar-les)

Visualitza la informació relativa als contractes subscrits a través d’aquest enllaç

En aquest apartat es poden cercar les licitacions que el Consorci Sant Gregori té en estat d’adjuidcació i/o formalització. S’hi podrà trobar informació relativa a:

 • Adjudicacions
 • Formalitzacions

Visualitza la informació relativa a les modificacions contractuals, pròrroges dels contractes, licitacions anul·lades i resolucions anticipades a través d’aquest enllaç

En aquest apartat es poden cercar les licitacions que el Consorci Sant Gregori té en estat d’adjuidcació i/o formalització. S’hi podrà trobar informació relativa a:

 • Modificacions contractuals
 • Pròrrogues contractuals
 • Licitacions anul·lades
 • Resolucions anticipades

Visualitza la informació relativa als acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació a través d’aquest enllaç

A l’enllaç s’hi pot trobar la publicitat dels criteris interpretatius, acords i directrius en aquest àmbit en un recull elaborat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya.

Visualitzala publicació agregada trimestral dels contractes menors en els darrers 5 anys del Consorci Sant Gregori a través d’aquest enllaç

Visualitza la informació relativa a les FAQ’s en matèria de contractació a través d’aquest enllaç

Visualitza la informació relativa als recursos especials, qüestions de nul·litat, les resolucions judicials definitives, actes de desisitiment, renúncia i resolució de contractes del Consorci Sant Gregori a través d’aquest enllaç

Visualitza la informació sobre les recull de dades estadístiques sobre percentatges, volum pressupoststari dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments establerts per la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic) i el volum pressupostari contracta pels diversos adjuciataris en els darrers 5 anys elaborat per la Direcció General de Contractació Pública  a través d’aquest enllaç

Visualitza la informació relativa a els estudis i dictàments de l’entitat a través d’aquest enllaç

Registre Públic de Contractes

Publicació de la informació sobre l'activitat contractual es fa efectiva mitjançant el Registre públic de contractes de Catalunya, que inclou les dades que exigeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i la normativa de contractes del sector públic.

Registre electrònic d'empreses licitadores

Enllaç a la publicació de la informació relativa al Regsitre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI), publicat per la Direcció General de Contractació Pública, donant compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i la normativa de contractes del sector públic.

Legislació vigent en matèria de Transparència

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern / Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública