ANUNCI RELATIU AL CONCURS DE MÈRITS, PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL INDEFINIT CORRESPONENT AL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DERIVAT DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, AL CONSORCI SANT GREGORI.

La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, determina que les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts a l’article 2.1 de l’esmentada Llei, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016. 

La Disposició addicional sèptima estén l’àmbit d’aplicació de la llei 20/2021 a les entitats del sector públic. 

Així mateix, la disposició addicional vuitena de l’esmentada Llei estableix que, addicionalment, els processos d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016.

Mitjançant acord de 29/04/2022, el Consell de Govern del Consorci Sant Gregori va aprovar una convocatòria de places per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.. 

 

En ús de les competències que m’atribueix la normativa vigent, 

Resolc: 

1 Convocar els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació als llocs de treball de personal laboral fix del Consorci Sant Gregori. 

2 Aquests processos d’estabilització es regeixen per la normativa referenciada en la part expositiva i per les bases comunes i especifiques que es podran consultar, juntament amb tota la documentació relativa a la convocatòria, a la pàgina web del Consorci Sant Gregori (www.consorcisg.cat) a partir de les 09 hores del dia d’aquesta publicació. 

3 Els llocs de treball objecte de convocatòria són els que s’estableixen en l’Annex d’aquesta convocatòria. 

4 Període de presentació de candidatures i documentació: 20 dies hàbils a comptats a partir del dia següent a la publicació de les bases a la pàgina web indicada. 

 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant del Consell de Govern del Consorci Sant Gregori en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a la defensa dels seus interessos. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. 

Sant Gregori, 20 de desembre de 2022 

Mercè Mir Urban 

Gerència

 

PUBLICACIÓ DOGC (29 de desembre de 2022)

BASES GENERALS I ESPECIFIQUES.pdf

SOL·LICITUD.pdf