CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UNA DIRECCIÓ TÈCNICA DE CENTRE RESIDENCIAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’una Direcció Tècnica de centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat per cobrir temporalment el lloc de treball durant el procés de convocatòria per la seva cobertura definitiva; màxim 3 anys).

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 100% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de Graduat Universitari en l’àmbit de les ciències socials i de la salut.
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ES VALORARÀ:

 • Es valorarà haver cursat el postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials.
 • Experiència prèvia en direcció de centres residencials.
 • Formació en Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).
 • Coneixements en atenció a persones amb trastorns de conducta.
 • Experiència prèvia en gestió d’equips.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

MISSIÓ:

Dirigir i coordinar el centre, amb l’objectiu d’aconseguir el benestar dels seus usuaris, aplicant les normatives establertes tant pel que fa als usuaris, familiars, treballadors, infraestructures i relacions externes així com garantir l’atenció integral personalitzada i de qualitat a les persones amb dependència.

FUNCIONS:

 • Impuls del model d’atenció assistencial i educativa propi del CSG.
 • Planificació de l’activitat assistencial i educativa del CSG.
 • Supervisió i control de l’atenció amb qualitat de les persones ateses i les seves famílies.
 • Suport en la gestió d’infraestructures, recursos econòmics, recursos humans i serveis generals.
 • Representar al CSG, en tots els àmbits que es corresponguin.
 • Les que li encomani la Gerència.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura abans del dia 12 de desembre de 2023 a les 15.00h mitjançant correu electrònic a la bústia de correu rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)adjuntant:

 • Currículum
 • Desenvolupament del cas pràctic exposat a continuació