CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE TÈCNICS RESIDENCIALS (EDUCADOR/A SOCIAL, FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TREBALLADOR/A SOCIAL)

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir de tècnics residencials el Consorci Sant Gregori.

Vinculació: personal laboral temporal.

Jornada: completa.

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de:
  • Grau en Educació Social
  • Grau en Fisioteràpia
  • Grau en Teràpia Ocupacional
  • Grau en Treball Social
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ES VALORARÀ:

 • Que en l’itinerari acadèmic s’hagi excedit a les titulacions abans esmentades des d’un CFGM o CFGS en dependència, atenció sanitària, emergències sanitàries, integració social, esport…
 • Experiència amb persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Formació en TEA.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC RESIDENCIAL

 • Elaborar la programació de cada casa o unitat de convivència.
 • Elaborar el PAI dels residents de cada casa.
 • Dinamitzar l’equip de suport.
 • Vetllar per tal que el treball en equip esdevingui el motor d’optimització d’atenció a les necessitats de les persones que estigui sota la seva responsabilitat.
 • Vetllar pel compliment de l’execució de la programació d’activitats i accions terapèutiques.
 • Ajudar a l’usuari, si escau, per llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries.
 • Donar l’ajut necessari i l’acompanyament a les persones ateses per satisfer les necessitats fisiològiques i d’higiene personal.
 • Acompanyar i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Fer, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitat el procés educatiu i assistencial de les persones, d’acord amb l’equip interdisciplinar del centre.
 • Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup.
 • Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les al professional que correspongui.
 • Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social en tot allò que li permeti d’obtenir una bona socialització i autonomia.
 • Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d’urgència mèdica, s’actuarà segons els protocols establerts per cada situació.
 • Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l’estat de cada persona.
 • Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de ‘estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques (vestuari, alimentació, entre d’altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l’equip interdisciplinar.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 22 de setembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona).

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A FISIOTERAPEUTA PELS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Fisioterapeuta els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: personal laboral temporal

Jornada: 10 hores setmanals

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de grau o diplomatura en fisioteràpia
 • Es valorarà que disposi de formació en ACP (Atenció Centrada en la Persona)

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE FISIOTERAPEUTA

 • Realitzar la valoració de fisioteràpia en el moment de l’ingrés
 • Identificar les capacitat i les limitacions, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en els aspectes de prevenció, de manteniment, d’habilitació i de recuperació.
 • Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia
 • Revisar periòdicament i fer l’avaluació de l’estat funcional de les persones usuàries
 • Elaborar informes de fisioteràpia d’acord amb les necessitats de la persona atesa i els informes de fisioteràpia per a la derivació als diferents especialistes
 • Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics, d’ortesi i d’altres elements de prevenció.
 • Participar com a membre a les reunions d’equip interdisciplinari
 • Participar en l’elaboració dels protocols assistencials
 • Assessorar el personal d’atenció directa en el seguiment i evolució de les pautes.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 20 de setembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A MESTRE/A PER L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN RIU

OFERTA DE TREBALL ESCOLA JOAN RIU

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Mestre/a d’Educació Especial l’Escola d’Educació Especial Joan Riu

Vinculació: personal laboral temporal (substitució per excedència)

Jornada: completa

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79000215011994).

REQUISITS:

La persona interessada cal que estigui en possessió d’alguna de les següents titulacions:

 • Mestre d’Educació Especial
 • Grau en educació primària amb menció en pedagogia terapèutica
 • Titulacions equivalents acceptades pel Departament d’Educació

El perfil que es requereix ha de complir les següents competències, habilitats i compromisos:

 • Habilitats socials i comunicatives que permetin la gestió de conflictes
 • Polivalència i capacitat d’adaptació a les necessitats del centre
 • Perspectiva innovadora i activa que aporti nous projectes a l’escola
 • Permís de conducció B

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 20 de setembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE 2 PSICÒLEGS PELS SERVEIS RESIDENCIALS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir de 2 psicòlegs els serveis residencials del Consorci Sant Gregori

Vinculació: personal laboral temporal

Jornada: completa

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de grau o llicenciatura en psicologia
 • Màster en Psicologia General Sanitària
 • Formació específica en el camp de la discapacitat intel·lectual
 • Es valorarà que disposi de formació en:
  • Anàlisis funcional de la conducta – suport conductual positiu
  • Suport actiu
  • Formació en TEA
  • Formació en atenció centrada en la persona

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG

 • Realitzar l’avaluació psicològica de la persona amb discapacitat en les vessant emocional, cognitiva i psicopatològica.
 • Avaluar les capacitats i les habilitats adaptatives de la persona amb discapacitat
 • Realitzar la intervenció terapèutica i fa el seguiment de la persona atesa en les àrees emocional, cognitiva, psicopatològica i de capacitats i habilitats adaptatives
 • Dissenyar, organitzar, coordinar i avaluar les activitats que consten en el pla interdisciplinari d’atenció individual.
 • Donar suport i atenció a la família o persona referent en totes les fases d’estada de la persona amb discapacitat al centres.
 • Assessorar i orientar psicoeducativament a la família o persona referent.
 • Elaborar el pla interdisciplinari d’atenció individual conjuntament amb la resta de l’equip.
 • Proporcionar pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 20 de setembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/A LOGOPEDA PER L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN RIU

OFERTA DE TREBALL ESCOLA JOAN RIU

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Logopeda l’Escola d’Educació Especial Joan Riu

Vinculació: personal laboral fixe

Jornada: completa

Retribució: D’acord amb la fixada en el Conveni Laboral d’aplicació (codi conveni: 79000215011994).

REQUISITS:

La persona interessada cal que estigui en possessió d’alguna de les següents titulacions:

 • Diplomatura en logopèdia
 • Grau en logopèdia
 • Mestre d’audició i llenguatge
 • Mestre més altres titulacions complementàries o altres especialitats en el camp de la logopèdia i/o a l’entorn dels problemes auditius i de llenguatge.

El perfil que es requereix ha de complir les següents competències, habilitats i compromisos:

 • Habilitats socials i comunicatives que permetin la gestió de conflictes
 • Polivalència i capacitat d’adaptació a les necessitats del centre
 • Perspectiva innovadora i activa que aporti nous projectes a l’escola
 • Permís de conducció B

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 20 de setembre de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)