ANUNCI PER LA QUAL ES FA PÚBLICA L’ADJUDICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL INDEFINIT CORRESPONENT AL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DERIVAT DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE AL CONSORCI SANT GREGORI

De conformitat amb la proposta elevada pel Tribunal de selecció de la Comissió nomenada per jutjar la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei del Consorci Sant Gregori corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la Llei 20/21, de 28 de desembre i complerts els requisits establerts en la convocatòria.

Aquesta Gerència, d’acord amb el que estableix a les bases de la convocatòria i les altres disposicions d’aplicació acorda fer pública la adjudicació de les places que es relaciona a l’annex d’aquesta resolució.

Mercè Mir Urban
Gerenta