CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA TÈCNIC/A COMPTABLE AL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un/a tècnic/a comptable el Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació. Categoria cap d’administració (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Comptabilitat i Finances o  graduat en Administració i Direcció d’Empreses o equivalent.
 • Experiència en l’àmbit del sector públic i  coneixement del Pla General Comptable de la Generalitat de Catalunya  (PGCPGC).
 • Disposar de carnet de conduir tipus B

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Depenent directament del responsable de l’àrea de gestió econòmica, la persona seleccionada serà responsable de portar la gestió integral de la comptabilitat:

 • Recepcionar i tramitar les factures dels proveïdors amb les diferents àrees/serveis de l’entitat per tal d’obtenir la seva conformitat i gestionar les possibles incidències que hi pugui haver.
 • Comptabilitzar les factures dels proveïdors.
 • Emetre i comptabilitzar les factures dels clients.
 • Comptabilització de les nòmines de personal.
 • Comptabilització dels moviments bancaris.
 • Emetre i fer seguiment mensual de remeses de pagament a proveïdors.
 • Emetre i fer seguiment mensual de remeses de cobrament a clients.
 • Control de la despesa executada en els diferents programes pressupostaris.
 • Realitzar periòdicament revisions de l’execució pressupostària tant dels ingressos com de les despeses de l’entitat i avaluar-ne les possibles desviacions.
 • Realitzar el control de la comptabilitat per centres de cost.
 • Elaborar previsions de tresoreria i tenir control diari dels saldos bancaris.
 • Control periòdic del llistat d’inventari dels actius de l’entitat.
 • Responsable de l’arxiu administratiu/comptable.
 • Responsable de la caixa d’efectiu.
 • Gestió de la justificació econòmica de diferents subvencions atorgades.
 • Elaborar diferents informes econòmics i comptables segons a requeriment del cap del departament econòmic.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 31 de juliol de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)