CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA AUXILIAR D’INFERMERIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Auxiliar d’Infermeria o TCAI adscrit al servei de salut del Consorci Sant Gregori.

Vinculació: Personal laboral temporal (interinitat fins la cobertura definitiva del lloc)

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió del CFGM Cures Auxiliar d’Infermeria
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • Permís de conduir tipus B i vehicle propi.

ES VALORARÀ:

 • Experiència prèvia com a Auxiliar d’Infermeria
 • Coneixements i/o experiència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
 • Formació en el model d’atenció centrada en la persona (ACP)

CONTINGUT FUNCINAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Proporcionar benestar, seguretat i confort a les persones ateses segons les seves necessitats i el programa d’atenció individualitzat.
 • Control de material de cures: neteja, desinfecció i esterilització de material i instrumental.
 • Control estocs de material i reposició.
 • Control i etiquetatge dels aparells de les infermeries.
 • Realitzar primeres cures.
 • Administrar medicació segons necessitats (via oral, rectal i tòpica).
 • Control de constants (pes, talla, temperatura, TA, FC, glicèmia, saturació…).
 • Acompanyar a les persones ateses i col·laborar en les visites, cures i proves.
 • Gestió documental i administrativa del servei (registres, citacions, expedients…).
 • Altres tasques pròpies del servei.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 d’abril de 2024 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)