CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE VALORADORS/ES DE LA DEPENDÈNCIA EN EL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir de valoradors/es de la dependència el servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
  • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
  • Disposar de carnet de conduir tipus B
  • Català parlat i escrit correctament

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

  • Realitzar valoracions  tècniques del grau de dependència segons els barems i la legislació vigent.
  • Desplaçar-se  al domicili o al centre en el que la persona viu,  de forma habitual i realització d’una entrevista, i valoració de l’espai on la persona desenvolupa les tasques de la vida quotidiana . Seguint el protocol de visita de valoració , l’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal, segons la normativa vigent
  • Informar a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
  • Assistir a  sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 7 de maig de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)