CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN VALORADOR/A DE LA DEPENDÈNCIA AL SERVEI DE VALORACIONS DEL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria es proveir d’un valorador/a de la dependència al servei de valoracions del Consorci Sant Gregori

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en medicina, psicologia, treball social, infermeria, teràpia ocupacional o fisioteràpia.
 • Estar en possessió de la titulació bàsica per la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de Dependència.
 • Disposar de carnet de conduir tipus B
 • Català parlat i escrit correctament

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE VALORADOR/A DEL SEVAD

 • Realitzar valoracions  tècniques del grau de dependència segons els barems i la legislació vigent.
 • Desplaçar-se  al domicili o al centre en el que la persona viu,  de forma habitual i realització d’una entrevista, i valoració de l’espai on la persona desenvolupa les tasques de la vida quotidiana . Seguint el protocol de visita de valoració , l’eina a emprar per a mesurar la dependència és el Barem de Valoració de la Dependència que respon a la Llei Estatal, segons la normativa vigent
 • Informar a la persona sol·licitant o el/la seu/seva representant legal del procés que seguirà fins a la resolució i assignació de serveis.
 • Assistir a  sessions periòdiques entre els/les avaluadors/es i l’equip consultor amb l’objectiu de preparar la visita de valoració, revisar-ne el resultat i preparar els informes en aquells casos tipificats com a complexos segons els informes de salut o dels resultats de la visita de valoració.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 15 d’agost de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS AL CONSORCI SANT GREGORI

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’Auxiliars Tècnics Educatius el Consorci Sant Gregori degut a l’obertura d’un nou servei residencial.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996).

Jornada completa o parcial (torns matí, tarda, nit o cap de setmana).

REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’atenció a la dependència o altres titulacions que s’assimilin dins de l’àmbit sociosanitari
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ES VALORARÀ:

 • Formació en Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)
 • Coneixements en atenció a persones amb trastorns de conducta

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Ajudar a l’usuari, si escau, per llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries.
 • Donar l’ajut necessari i l’acompanyament a les persones ateses per satisfer les necessitats fisiològiques i d’higiene personal.
 • Acompanyar i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Fer, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitat el procés educatiu i assistencial de les persones, d’acord amb l’equip interdisciplinar del centre.
 • Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup.
 • Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les al professional que correspongui.
 • Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social en tot allò que li permeti d’obtenir una bona socialització i autonomia.
 • Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d’urgència mèdica, s’actuarà segons els protocols establerts per cada situació.
 • Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l’estat de cada persona.
 • Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de ‘estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques (vestuari, alimentació, entre d’altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l’equip interdisciplinar.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 31 d’agost de 2023 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)