Escola d’Educació Especial Joan Riu

Home / Escola d’Educació Especial Joan Riu

Escola d’Educació Especial Joan Riu

És una Escola d’Educació Especial privada concertada que atén infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual associada a un o més trastorns de diversos tipus i etiologia: motrius, sensorials, de salut o conductuals, d’edats compreses entre tres i divuit anys.

L’objectiu general és atendre a infants i adolescents amb necessitat de suport extens o generalitzat, per optimitzar la seva qualitat de vida a partir del desenvolupament, dels potencials de cada alumne i de la facilitació dels suports necessaris al llarg de tot el procés d’escolarització. També prioritzar el desenvolupament de la comunicació i llenguatge, l’estimulació bàsica i sensorial, els hàbits d’autonomia personal, les competències en relacions interpersonals i socials i l’adquisició d’habilitats que afavoreixin la seva participació en entorns normalitzats.

escola-joan-riu-edifici

L’acció educativa té en compte els següents principis bàsics:

  • Respectar les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.
  • Adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges.
  • Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que volem que aprenguin els nens i nenes.
  • Potenciar que l’activitat de classe discorri en les millors condicions possibles perquè cada alumne i alumna i el grup en conjunt, s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que sap, per plantejar dubtes i per re elaborar el coneixement, per actuar amb autonomia i responsabilitat.
  • Establir els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.

Les àrees de treball escolar es basen en:

L’estimulació bàsica sensorial (somàtica, vestibular, vibratòria, olfactiva, gustativa, tàctil-hàptica, visual, i auditiva) que consisteix en oferir estímuls sensorials estructurats i senzills per ajudar a descobrir el seu propi cos i a establir relacions amb l’entorn social i material.

La comunicació i llenguatge consistent en dotar als alumnes d’unes competències comunicatives funcionals que li permetin relacionar-se amb el seu entorn i fer demandes i explicacions, mitjançant un llenguatge verbal o un SAAC (sistema augmentatiu i alternatiu de la comunicació). Es treballaren les àrees d’estimulació de la comunicació, emissions orals, llenguatge oral, SAAC, lectura global, lectura analítica, pre-escriptura, escriptura, ajuts tècnics (commutador i comunicador).

La fisioteràpia pediàtrica (teràpia manual, activitats motrius, control postural, ajuts ortopèdics, hidroteràpia) consistent en millorar, prevenir, mantenir, normalitzar i estimular el desenvolupament neuro-psico-motriu.

Els aprenentatges escolars, partint de les capacitats dels nostres alumnes, els oferim els continguts en relació a les diferents àrees: descoberta de l’entorn, descoberta d’un mateix i dels altres i comunicació i interllenguatges, a més de potenciar, les habilitats manipulatives i les relacions entre alumnes de l’escola.

L’anàlisi funcional que ens permet l’avaluació conductual i l’establiment d’una hipòtesi (mèdica, psiquiàtrica, psicòloga, ecològica) per tal de posteriorment intervenir mitjançant diferents estratègies.

La inclusió social permet la interacció amb l’entorn que és una condició per al desenvolupament de l’infant. Enfoquem la intervenció basada en l’educació d’habilitats d’adaptació del context per tal de promoure un major grau de inclusió i participació social.