CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA PSICÒLEG/A PER AL SERVEI DEL CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Psicòleg/a el servei CDIAP del Consorci Sant Gregori.

Vinculació: Personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 33,33% per cobrir reducció de jornada per cura de fill/a menor.

REQUISITS:

  • Estar en possessió de la titulació de llicenciat en psicologia.
  • Experiència en atenció precoç.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

La tasca del psicòleg va dirigida a l’atenció a l’infant i al seu entorn més immediat. Les principals tasques i funcions a realitzar seran les següents:

  • Entrevistes , assessorament i suport a les famílies.
  • Realització del procés de diagnòstic dels processos cognitius, llenguatge i personalitat.
  • Elaboració del pla terapèutic.
  • Participació en l’equip interdisciplinari.
  • Coordinació amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social.
  • Seguiment dels infants així com treball de sensibilització per la detecció precoç.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 8 de desembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)