XI JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Presentación estudio pandemia y discapacidad. Jornadas INICO

Ramon Ramírez Berengué, coordinador del Servicio de psiquiatría i psicología de nuestra entidad, ha presentado el estudio: Efectos de la Pandemia en la Calidad de Vida de Personas con Discapacidad Severa atendidas en un Servicio Residencial, en las XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con discapacidad, celebradas en Salamanca i organizadas por el INICO, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, del 16 al 18 de marzo de 2022.

Estas jornadas, reconocidas como referencia temporal a nivel nacional e internacional del ámbito iberoamericano, son profesionales y cuentan con la participación de investigadores de distintas disciplinas, entre las que se pueden destacar: psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, maestros, sociólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros, médicos, abogados, graduados sociales entre otros.

Asimismo, las jornadas están también dirigidas a familiares de personas con discapacidad y estudiantes que quieren especializarse en el ámbito de la discapacidad.

Objetivos de las Jornadas:

 • Proporcionar un foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e investigan en el campo de la educación, servicios sociales y salud.
 • Difusión de los avances en el conocimiento científico e innovaciones en el ámbito de la discapacidad
 • Fomentar el desarrollo y transferencia de investigación rigurosa y de prácticas profesionales y organizacionales basadas en evidencias
 • Desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores de España, Europa e Iberoamérica
 • Proponer líneas de investigación futura, que permitan acercar el mundo científico y el profesional, con vistas a la innovación y transformación de las prácticas habituales
 • Aportar experiencias y propuestas para el cambio y mejora de los programas, centros y organizaciones.

Ver estudio

Estudio: Efectos de la pandemia en la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual severa atendidas en un servicio residencial

SERVEI D’INFERMERIA EN SERVEIS RESIDENCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Servei d'infermeria SOMRIU-Consorci Sant Gregori

Al Complex Assistencial SOMRIU-Consorci Sant Gregori, atenem persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport extens o generalitzat que sovint presenten problemes associats de salut i múltiples trastorns vinculats a aquest diagnòstic.

La intervenció amb aquestes persones, sovint és complexa ateses les dificultats cognitives i comunicatives que, de vegades, no els permeten explicar que els hi passa. Les hipersensibilitats i hiposensibilitats associades al trastorn de l’espectre autista (TEA) que també poden presentar algunes d’aquestes persones, representen una dificultat afegida a l’hora de tractar-les.

La realització de proves, analítiques, cures, visites, etc.,  també es veu afectada per aquestes particularitats i per aquest motiu és imprescindible disposar de recursos que permetin fer valoracions del seu malestar o dolor al marge de la comunicació verbal.

El tipus d’atenció que oferim des del nostre servei a aquestes persones és integral i adaptat a les seves singularitats. No pot ser d’altra manera si a més tenim en compte que atenem persones en múltiples moments vitals, infants, joves, adults i en etapa d’envelliment.

Treballem des d’una vessant preventiva i holística* a partir del model d’Atenció Centrat en la Persona i sempre des del respecte i potenciació de les seves capacitats.

A més de dur a terme les tasques purament assistencials com ara atendre els problemes de salut aguts i crònics i les urgències, apliquem programes de prevenció i formem i donem suport als professionals d’atenció directa i a les famílies, sense oblidar altres tasques de gestió, coordinació, tramitació de documents, etc.

El treball en equip és imprescindible per poder oferir una bona atenció i és per això que ens organitzem com a equip multidisciplinari, treballant de forma coordinada amb metges i especialistes externs, així com la resta d’àrees i serveis de l’entitat com ara el servei de psicologia i psiquiatria, el servei de fisioteràpia, els professionals d’atenció directa, l’àrea social i de famílies i la resta d’àrees i serveis de l’entitat.

La tasca dels i les professionals d’infermeria en l’àmbit d’un complex  residencial per a persones amb discapacitat com ara el nostre, és poc coneguda.

Les persones ateses necessiten professionals preparats i preparades per poder atendre-les en les seves particularitats.

Seria bo que des de les facultats d’infermeria és contemplés una formació específica en l’atenció a la discapacitat intel·lectual ja que malauradament i com en molts altres aspectes, sovint no es tenen prou en compte les seves particularitats.

Holística.

Del grec holos (“tot” o “sencer”), fa referència a contexts i complexitats que es relacionen entre si en un entorn dinàmic
Relacionat amb l’holisme. Tendència que analitza els esdeveniments des del punt de vista de les múltiples interaccions que els caracteritzen. L’holisme suposa que totes les propietats d’un sistema no poden ser determinades o explicades com la suma dels seus components. En altres paraules, l’holisme considera que el sistema complet es comporta de manera diferent a la suma de les parts.
D’aquesta manera, l’holisme ressalta la importància del tot com quelcom que transcendeix a la suma de les parts, destacant la importància de la interdependència d’aquestes.

Dolors Batista Vilà. Responsable del Servei d’Infermeria.

CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU A LA RESIDÈNCIA INFANTIL JOAN RIU

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir d’un/a Auxiliar Tècnic Educatiu a la Residència Infantil Joan Riu.

Vinculació: Personal laboral temporal.

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 90% de la jornada.

REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’atenció a la dependència o altres titulacions que s’assimilin dins de l’àmbit sociosanitari.
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.
 • D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, aportar certificació negativa del registre central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ES VALORARÀ:

 • Formació en Model d’Atenció Centrada en la Persona (A.C.P.)
 • Coneixements en atenció a persones amb trastorns de conducta.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Ajudar a l’usuari, si escau, per llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries.
 • Donar l’ajut necessari i l’acompanyament a les persones ateses per satisfer les necessitats fisiològiques i d’higiene personal.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Acompanyament i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions de la resta de l’equip.
 • Dur a terme, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitat el procés educatiu i assistencial de les persones, d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.
 • Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup.
 • Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les al professional que correspongui.
 • Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social en tot allò que li permeti obtenir una bona socialització i autonomia.
 • Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d’urgència mèdica, s’actuarà segons els protocols establerts per cada situació.
 • Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l’estat de cada persona.
 • Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de l’estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques (vestuari, alimentació, entre d’altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l’equip interdisciplinari.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 21 de març de 2022 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

PRACTICUM I – GRAU EN PSICOLOGIA – Curs 2021-2022

PRACTICUM I - GRAU PSICOLOGIA - UdG - SOMRIU_Consorci Sant Gregori

La setmana passada i per tercer any consecutiu, la nostra entitat col·laborant en el PRACTICUM I del Grau de Psicologia de la Universitat de Girona.

Dijous 3 i divendres 4 de març, alumes de 3r del Grau de Psicologia d’aquesta Universitat, han participat en dues sessions a càrrec del Sr. Ramon Ramírez Berengué, coordinador del Servei de Psicologia i Psiquiatria del Consorci Sant Gregori-SOMRIU.

Aquest PRACTICUM consisteix en visites dels alumnes a diferents centres professionals amb la finalitat de conèixer com és el dia a dia i les funcions dels professionals de la psicologia en àmbits diferents. En el nostre cas, es tracta de mostrar el dia a dia d’aquests professionals en un entorn residencial dedicat a atendre a persones amb discapacitat intel·lectual.

El PRACTICUM s’ha organitzat en dues sessions.

Durant la primera sessió, vam poder fer una visita per les instal·lacions del Complex Assistencial.

Com que el grup d’estudiants era molt nombrós i a fi de donar compliment al pla sectorial en l’àmbit de residències de gent gran i persones amb discapacitat en l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron, la visita s’ha fet només en exteriors i sense accedir a l’interior de les instal·lacions de la Residència d’adults Els Roures ni tampoc de la Residència Joan Riu.

En aquesta sessió s’ha explicat la tipologia de les persones ateses i els mètodes d’intervenció dels psicòlegs.

També hem comptat amb la intervenció de la Sra. Xènia Corcoll Ginesta, treballadora social i responsable de l’Àrea Social i de Famílies que ha fet referència a la importància de tenir en compte el context familiar d’aquestes persones a l’hora de poder tenir una visió global del perfil.

Tots dos professionals han remarcat la importància de treballar des del respecte per la igualtat de dret de les persones així com la necessitat d’un treball transversal i en equip a l’hora de donar la millora atenció possible a aquestes persones.

La segona sessió ha consistit en un treball més pràctic a partir del model d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP).

Els alumnes han pogut conèixer diferents tècniques d’intervenció. Seguidament se’ls han proposat casos pràctics reals. Els participants s’han organitzat en grups de quatre o sis persones i, amb el suport de vídeos, han hagut d’analitzar-los i plantejar propostes d’intervenció a partir dels coneixements teòrics que disposen i amb el suport del psicòleg del centre.

Posteriorment s’han analitzat aquestes propostes d’intervenció en el seu conjunt i s’han debatut i corregit en cas necessari de manera argumentada.

Al marge de la valoració positiva que es fa des de la nostra entitat pel que fa a aquests tipus de col·laboracions, desitgem que hagi estat una bona experiència per als alumnes i que hagin pogut endur-se una visió general de la tasca que duem a terme al nostre Complex Assistencial en l’àmbit de la Psicologia.