CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN/UNA LOGOPEDA PER AL SERVEI CDIAP

Oferta de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és per proveir d’un/a Logopeda al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP del Consorci Sant Gregori-SOMRIU

Vinculació: personal laboral temporal

Retribució: d’acord amb la fixada al conveni laboral d’aplicació (codi conveni: 79001195011996)

Jornada: 100% de la jornada

REQUISITS:

 • Estar en possessió de la titulació de graduat en Logopèdia o equivalent.
 • Es valorarà experiència prèvia en CDIAPs.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

 • Realitzar i/o participar del procés de valoració, recollida d’informació i preocupació familiar, hipòtesis diagnòstica, tractament i baixa del servei de l’infant i la seva família.
 • Realitzar procés diagnòstic de l’infant, la família i l’entorn.
 • Usar les eines diagnòstiques corresponents segons necessitat detectada.
 • Aplicar el tractament de logopèdia amb els mètodes, tècniques i recursos adequats sense perdre la globalitat de l’infant.
 • Participar amb altres professionals de l’equip en l’elaboració del pla terapèutic, realitzar sessions conjuntes is s’escau i consensuar i integrar a la família.
 • Retornar la informació diagnòstica de forma comprensiva a la família.
 • Acompanyar a la família a entendre les necessitats de l’infant i veure les seves capacitats, així com orientar i donar suport a la criança.
 • Promoure una participació activa de la família en el procés d’intervenció i afavorir un bon vincle entre família-servei.
 • Facilitar estratègies i actituds afavoridores en el desenvolupament global de l’infant.
 • Participar de les reunions inter-disciplinars.
 • Realitzar intervencions conjuntament amb altres membres de l’equip.
 • Realitzar accions trans-disciplinars per promoure la màxima comprensió de la disciplina a la resta de professionals de l’equip .
 • Participar de les sessions clíniques i aportar casos per supervisar.
 • Realitzar coordinacions amb professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i social que intervenen en el cas.

Les persones interessades poden lliurar el currículum per formar part del procés de selecció abans del dia 30 de setembre de 2021 a rrhh@consorcisg.cat o presencialment al registre del Consorci Sant Gregori (Crta. de les planes s/n 17150-Sant Gregori, Girona)

EL CAE-SOMRIU al Festival monar’T

CAE-SOMRIU al Festival Monar'T

Dilluns 20 de setembre es va donar el tret de sortida a la 3a edició del Festival monar’T amb un acte d’inauguració que es va celebrar a l’espai La Marfà del barri gironí de Santa Eugènia.

Aquesta 3ª edició, comptarà amb 13 intervencions artístiques en 12 espais i s’allargarà fins al 26 de setembre.

Enguany es pretén fer visible la discapacitat intel·lectual amb la participació del CAE-SOMRIU.

Monar’T és un festival anual de Murals i d’Art Urbà als barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla de Girona amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural.

El monar’T neix  al 2019, com una iniciativa comunitària, cercant la implicació de tothom, tant a nivell associatiu, d’entitats veïnals, socials i culturals, de serveis i d’administracions, com a nivell individual, d’artistes i veïns implicats.

El Festival monar’t és el resultat d’un projecte comunitari, que cerca tres objectius:

 • Embellir els barris de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla, donant color a les parets, murs i persianes que el pas del temps ha deteriorat i il·lusionant els veïns i veïnes en la millora dels carrers i espais públics.
 • Visibilitzar  la riquesa i la diversitat cultural que té el teixit social dels barris, on la ciutadania es configura en un veïnatge de procedència de 79 nacionalitats diferents.
 • Desenvolupar artísticament el territori, dissenyant un esdeveniment de qualitat, tot descentralitzant la cultura i apropant-la als barris per donar veu als artistes locals, de fora del territori i internacionals, a través de la cessió d’espais.

Descarrega’t el mapa i programa d’activitats.

Curs d’especialització. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES AVALUADORES DE LA DEPENDÈNCIA.

Valoració de la Dependència

Equip docent: professionals del Servei de Valoracions al Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat i al Servei de Valoració de la Dependència (CAD-55/SEVAD-21) SOMRIU-Consorci Sant Gregori (Girona).

Autonomia: capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Dependència: estat de caràcter permanent de pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, en que es troben persones que, per edat, malaltia o discapacitat, necessiten l’atenció d’una o altres persones per a la realització de les activitats de la vida diària o, com en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Activitats bàsiques de la vida diària: aquelles que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Segons la necessitat d’ajuda que té una persona a l’hora de realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i a partir del barem de valoració de la dependència (BVD), s’estableixen els graus de dependència

Grau I. Dependència moderada

Es considera quan una persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (de vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD)

Grau II. Dependència severa

Es considera quan una persona necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o bé quan té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal. (de cinquanta a setanta-quatre punts al BVD)

Grau III. Gran dependència

Es considera quan una persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (igual o superior a setanta-cinc punts al BVD)

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l’instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau d’autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l’entorn en què viu, i la puntuació del grau de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot dur a terme tota sola.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la Dependència.

Entitats promotores:

SOMRIU-Fundació UdG

Més informació: PERSONES AVALUADORES DE LA DEPENDÈNCIA