Centre d’Atenció a Discapacitats (CAD-55)

Home / Centre d’Atenció a Discapacitats (CAD-55)

Centre d’Atenció a Discapacitats (CAD-55)

Aquest és un servei gestionat pel Consorci Sant Gregori, amb un Conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal  -SISPAP- del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya pel Servei de valoració de la discapacitat. L’àmbit de competència són les comarques del Gironès, Alt Empordà i Baix Empordà.

La valoració de la discapacitat d’una persona es realitza a partir d’una petició feta al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el decret 284/1966, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, la valoració del grau de discapacitat s’efectua mitjançant la intervenció dels equips multiprofessionals (metge, psicòleg i treballador social) de valoració i orientació de persones discapacitades (EVO) que deriva en un dictamen professional. Aquest reconeixement serveix per a determinar, les limitacions de mobilitat i la necessitat o no de l’ajut de tercera persona, en funció dels barems que estableix el Reial Decret 1971 de 1999, de 23 de Desembre. Dóna dret a optar a diferents serveis i avantatges en funció del grau, i els barems complementaris de mobilitat i d’acompanyant.

El certificat de reconeixement de la discapacitat és un document acreditatiu de la condició de discapacitat. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge. El Departament de Benestar Social i Família emet una resolució i certificat, amb una targeta acreditativa de la discapacitat, si s’escau.

Dades de contacte:
Carrer Emili Grahit, 2
17002 Girona
Telf: 972 42 88 48
Fax: 972 42 84 71
valoracions@consorcisg.cat